Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година.
Отчет 2019г. 428 KB