Планът за действие за общинските концесии на Община Габрово за периода 2019-2020 г. е приет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинска собственост, чл. 40, ал. 1, чл. 45, ал. 2 и ал. 4 от Закона за концесиите и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесиите.

План за действие за общинските концесии на Община Габрово за периода 2019 – 2020 г. 379 KB