Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация.

Резюме на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово.

Приложение 1 - SWOT Анализ

Приложение 2 - Зони за Въздействие

Приложение 3 - Стратегическа част

Приложение 4 - Индикативен списък за общоградско въздействие в град Габрово

Приложение 5 - Индикативен списък за „зона с преобладаващ социален характер“

Приложение 6 - Индикативен списък за  „зона с потенциал за икономическо развитие“

Приложение 7 - Индикативен списък за  „зона на публични функции с висока обществена значимост“

Приложение 8 - Общоградски проекти

Приложение 9 - Проекти в зона с преобладаващ социален характер

Приложение 10 - Проекти в зона с потенциал за икономическо развитие

Приложение 11 - Проекти в зона на публични функции с висока обществена значимост

Приложение 12 - Система от индикатори за мониторинг за общоградско въздействие

Приложение 13 - Система от индикатори за мониторинг за зона с преобладаващ социален характер

Приложение 14 - Система от индикатори за мониторинг за зона с потенциал за икономическо развитие

Приложение 15 - Система от индикатори за мониторинг за зона на публични функции с висока обществена значимост

Приложение 16 - Система от индикатори за оценка - специфични цели

Приложение 17 - Системата от индикатори за оценка – общи цели

Презентация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово - 13.06.2013 г.

  Посетете ни във Facebook

„Ремонт на игрища за баскетбол и волейбол в СУ „Отец Паисий“ – Габрово“ „Стъпки към самостоятелност”