Проект BG161PO001-1.4.9-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”

Схема за безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/024 от 20.05.2013 г.

Финансиране Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Стойност на проекта - 9 239 947,71 лв., от които:

 • 7 073 350,16 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие
 • 1 334 438,70 лв. – собствен принос на Община Габрово

Продължителност на проекта – 20 май 2013 г. – 28 януари 2016 г.

Обща цел

Повишаване качеството на живот в гр. Габрово чрез подобряване на физическата и екологичната среда. Чрез реализацията на проекта се постига основната цел на Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОПРР, както и на настоящата схема. Проектът е част от единна и широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване, както и подобряване на физическия облик на гр. Габрово.

Специфични цели

• Въздействие върху функционално обособен, структурно свързан и териториално обединен ключов за Габрово участък, с което се надграждат предходни инвестиции в градската среда – част от последователна политика за възстановяване и развитие;
• Повишаване на общата привлекателност на региона за жители, посетители и инвеститори чрез създаване на качествено нов градски облик;
• Екологично възстановяване чрез изграждане и ревитализация на зелени системи;
• Интегриране на групите в неравностойно положение чрез достъпност на средата;
• Прилагане на оригинални благоустройствени решения с висока художествена и ландшафтна естетика, в унисон с архитектурната уникалност и историческа структура на града;
• Осигуряване на безопасност на градската жизнена среда.

Дейности по проекта

За основните обекти:

„Реконструкция на кръстовище – „Консултативна поликлиника” гр. Габрово“

  

Преди                                                                                                                          След

Описание на СМР: Изградено е кръстовище с кръгово движение. За по-доброто визуално възприемане и насочване на движението в правилна посока централният остров – с радиус 15 м, е повдигнат спрямо пътното платно с 20 см. Скосената му част е изпълнена от гранитни павета, което превръща кръстовището в специфичен елемент на градския дизайн. Оформени са острови на трите улици и междинни зони на изчакване в кръстовището. Движението с посока от ул. „Стефан Караджа“ към ул. „Емануил Манолов“ се включва директно, без да влиза в кръга, като движещите се там са без предимство пред излизащите от кръга. По ул. „Брянска“ и ул. „Сефан Караджа“ има по две входящи и две изходящи ленти за движение, а по ул. „Емануил Манолов“ по една входяща и една изходяща лента. Плачещата черница и военният паметник в средата на кръстовището са запазени в оригиналния си вид.

„Реконструкция на ул. „Софроний Врачански”, Габрово, ЦГЧ – изток”

  

Преди                                                                                                                          След

Описание на СМР:

 • Реконструкция на улици „Софроний Врачански”, „Цанко Дюстабанов”, „Стара планина”, „Първи май”, като единствена транспортна връзка за вътрешнокварталното пространство на запад от централната пешеходна улица;
 • Реконструкция на улици „Константин Иречек”, „Петко Каравелов”, „Янтра”, като съвместени пешеходни и транспортни подходи;
 • Частични конзолни наддавания за осигуряване на габарит за автомобилно и пешеходно движение по ул. „Софроний Врачански”;
 • Рехабилитация и изграждане на крайречна пешеходна алея, улични уширения, вътрешноквартални и крайречни рекреационни пространства, квартални градинки;
 • Оформяне на паркоместа съгласно действащия ПУП-ПРЗ и по еднопосочните улици;
 • Изграждане на детска площадка.  

„Благоустрояване на VI участък, ЦГЧ – Габрово“

  

Преди                                                                                                                          След

Описание на СМР в подобектите:
 • Частта от север на ул. „П. Славейков“ – източна част от „VI участък“ и контактната й градска среда: Пресъздадена физическа среда на възрожденските улици; физическо маркиране на достъпа и ограниченията за автомобили; създадени удобства за достъп на хора със затруднения в придвижването; демонтиране и връщане на Априловата чешма на автентичното й място; реставрация на чешмата Гунин кладенец; улични осветители; благоустрояване и озеленяване; създадени удобства за отдих на пешеходци, условия за поддържане на чистота и за изнасяне на отпадъци; изградена зона за игра в близост до музей „Дечкова къща”;
 • Частта от юг на ул. „П. Славейков“: Създадена физическа среда за провеждане на транспортното движение с маркиране на територията от зоната с концентрация на културно-историческо наследство и зоната с характерни градоустройствени качества; създадени условия за паркиране по протежение на улиците с разрешен транспортен достъп; благоустроени площи – изоставени и без специално функционално предназначение; ревитализирана детска площадка за игра със запазена функция при преизграждане по съвременни норми за безопасност и дизайн.

„Благоустрояване на парк  „Маркотея”, гр. Габрово“

  

Преди                                                                                                                          След

В зависимост от урбанистичните характеристики са обособени: Северна зона – основен вход, паркинг, обществено обслужване, атракции, рекреация; Централна зона – рекреация, изяви на открито, игра на открито; Южна зона – спорт, игра на открито, паркинг.

Описание на СМР: Преглед и основно прочистване на растителността; възстановена алейна мрежа и изградена велосипедна алея; доставка и монтаж на пейки, кошчета за отпадъци и подвижни/демонтируеми паркови елементи; оформени две нови детски площадки; зона с фитнес уреди и кътове за отдих и развлечение – в зоните на старите площадки и/или на затревени естествени кътове; възстановяване на алпинеума; почистване на езерото, ревизия на системата за водозахранване и отводняване, преливника и шахтите; напояване; възстановяване на стари чешми; реставрирани архитектурни елементи на езерото – мостчета, пристан, кула, остров, парапети, бордюри, настилки и прилежащи площадки; ново парково осветление; осигурена база за складиране на инструменти и материали по поддръжката на парка, сервизна част за персонала и охраната; видеонаблюдение.

За допълнителните обекти:

„Реконструкция на ул. „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – изток“

  

Преди                                                                                                                          След

Описание на СМР: Рехабилитирани настилки по ул. „Дунав” и напречните връзки с ул. „Орловска”; оформени паркоместа, кътове за отдих, пешеходна и велоалея по десния бряг на р. Янтра; екстериорно обзавеждане – настилки, парапети, ограждения, градинска пластика, градински мебели; оформени зелени площи с подходяща растителност за ландшафтно благоустрояване на крайбрежния район.

„Спортна площадка в кв. 213, ЦГЧ, ж.к. Дунав

  

Преди                                                                                                                          След

Описание на СМР: Изградени спортни съоръжения, включващи площадка за фитнес на открито и оградено баскетболно игрище с изкуствена настилка; прожекторно осветление на площадката.

„Благоустрояване на зелена площ ул. „Брянска”, гр. Габрово”

  

Преди                                                                                                                          След

Описание на СМР: Оформени зелени площи – затревяване, цветно оформяне и засаждане с храстови видове; напояване; култивиране на растителността по скалния венец на кръстовището пред хотел „Балкан”; оформени входно-изходни сектори и кътове за отдих; рехабилитирана алейна мрежа; монтирано парково осветление и видеонаблюдение.

„Рехабилитация на спортно игрище до парк Маркотея”

  

Преди                                                                                                                          След

Описание на СМР: Положена съвременна полиуретанова настилка на игралните полета, монтирани нови спортни съоръжения и осветление; рехабилитирани настилки и трибуни; монтирани: нова ограда, порти и велопаркинг съоръжение; изграден паркинг и зелена площ; обособени игрални полета за баскетбол, тенис, футбол на малки врати и волейбол.

Обект „Квартал „91“

Описание на СМР: Организацията на местата за паркиране е частично променена; освободена е ослънчена територия за създаване на вътрешноквартална зона за отдих и запазване на съществуващата дървесна растителност; обособени паркоместа, пейки и маси за пикник, уреди за фитнес и тенис маса; изградена нова детска площадка с ударопоглъщаща настилка и съвременни съоръжения за игра за деца до 12 години; рехабилитация на настилките, ревизия на растителността и озеленяване; монтирани табели, ограждения, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи, видеонаблюдение.

Обект „Квартал „92“ и ул. „Георги Кирков“

Описание на СМР: Основна рехабилитация на настилките, ревизия на растителността и озеленяване; обособени паркоместа и кътове за отдих, обзаведени с пергола и пейки, маси за пикник и беседка; изградена нова спортна площадка с уреди за фитнес, стрийтбол и кикбокс – с подходяща настилка и частично ограждане; монтирани табели, кошчета за смет, антипаркинг елементи, кашпи, видеонаблюдение.

Положителни ефекти

 • Създадена привлекателна, достъпна и зелена градска среда;
 • Стимулирано градско възстановяване и развитие, концентрирано в ключов за Габрово териториално и функционално обособен участък от градската среда;
 • Повишено качество на живот – подобрена градска среда в контекста на териториалния обхват на проекта;
 • Интегрираност на групите в неравностойно положение чрез създадената достъпна среда;
 • Осигурена пешеходна и автомобилна достъпностподобрен достъп до основни услуги и ключови обекти с голямо обществено значение;
 • Създадени условия за икономическо и социално развитиестимулиране на бизнес инициативата и туристическата атрактивност на района;
 • Намален риск от ПТП и нарушаване на обществения ред в резултат на изпълнените интегрирани мерки (рехабилитирани улици, регулиран транспортен поток и осветени зони);
 • Променена нагласа на обществото по отношение на опазване и поддържане на обществените места, произтичаща от подобрената градска среда;
 • Създадени условия за социализация и отдих в рамките на непосредствената жизнена среда;
 • Приложени уникални пространствено-художествени естетически решения в унисон с архитектураната и историческа структура на града;
 • Създадени условия за бъдещо надграждане на проекта чрез изпълнение на подобни инициативи в по-широк териториален план.

Публикации

Община Габрово с първа награда за най-добър проект в областта на градската среда

Представяне на резултатите от проекта

Габрово с обновена градска среда за над 9 млн. лева

Община Габрово представя резултатите от най-големия проект за подобряване на градската среда

До края на 2015 г. ще бъдат завършени ключови обекти от градската инфраструктура

Ограничения на движението в района на Консултативна – асфалтират кръстовището

Започва облагородяването на парк „Маркотея“

Община Габрово успешно съвместява инвестиции в пътна, зелена и екологична инфраструктура

Кръстовището при Консултативна поликлиника ще заработи от началото на ноември

Представят дейностите за нова градска среда на Габрово

Започва реконструкция на кръстовището при Консултативна поликлиника

С реконструкцията на „Софроний Врачански” и Шести участък Габрово ще има модерен и достъпен център

Трима изпълнители ще подобряват градската среда на Габрово

Предстои реконструкция на парк „Маркотея”, Шести участък и кръстовището на Консултативна

Зелена и достъпна градска среда на Габрово - обществено обсъждане на обхвата и обектите

Благоустрояване на зелена площ по ул. „Брянска” - идеен проект

Благоустрояване на парк „Маркотея” - идеен проект