Проект BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ договор BG161РО001/1.1-09/2010/006 от 13.12.2010 г. по ОП “Регионално развитие” 2007-2013

Обща стойност: 7 882 847,76 лева

Стойност на безвъзмездната помощ (ЕФРР): 4 999 999,99 лева

Собствен принос на кандидата: 2 882 847,77 лева

ОП Регионално развитие, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-09/2010

Обща цел на проекта

Настоящето проектно предложение цели да допринесе за: осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност с принос към устойчивото развитие на Община Габрово като агломерационен ареал.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване състоянието на образователната инфраструктура на територията на община Габрово посредством въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции, което ще спомогне за постигане на основната цел на Операция 1.1 „Социална инфраструктура” и на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно: предоставяне на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението на община Габрово.

Специфични цели

Проектът е разработен в съответствие с целите на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските ареали”, а именно: да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в градските агломерации и да се осигури използване на ВЕИ.

Интервенцията извежда следните специфични цели, които следва да се постигнат на ниво конкретен проект:

Ø Да се повиши енергийната ефективност в 14 обекта на образователна инфраструктура на община Габрово посредством внедряване на мащабни и съвременни високоефективни енергоспестяващи мерки, както и използване на ВЕИ;

Ø Да се създадат благоприятни условия за провеждане на висококачествен образователен процес с принос към повишаване качеството на живот на местната общност, включително и малцинствата;

Настоящето проектно предложение допринася за устойчивото и интегрирано развитие на агломерационния ареал, подобряване качеството на работната среда и образователния процес, както и за удовлетворяване на потребностите на групите в неравностойно положение.

За изпълнението на формулираните специфични цели, проектът предвижда внедряване на енергоспестяващи мерки в 14 обекта от общинската образователна инфраструктура, като по този начин ще се намали енерго-потреблението на сградите и свързаните с това вредни емисии на парниковите газове, което ще доведе до намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградния фонд и до опазване на околната среда. Специфичните енергоспестяващи и ВЕИ мерки и са предписани в изготвените обследвания за енергийна ефективност и заложени в разработените инвестиционни проекти за всеки от обектите в обхвата на проектното предложение.

Целеви групи и крайни бенефициенти:
1649 ученика (28% от учениците в община Габрово) в 78 паралелки (ОУ „Ран Босилек”, ОУ „Неофит Рилски”; ОУ „Христо Ботев”; ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Отец Паисий”);
1116 деца (65% от децата в детски градини на територията на община Габрово) в 48 групи ( ЦДГ „Явор” – стара и нова сгради; ЦДГ „Първи юни”; ЦДГ „Радост” – база 1; ЦДГ „Младост”; ЦДГ „Слънце” – база 1; ЦДГ „Перуника” – база 1; ОДЗ „Дъга” и ОДЗ „Ран Босилек”), от които 78 деца и ученици от ромски произход, разпределени в училища и детски градини;
381 лица - общ педагогически и обслужващ персонал в горецитираните обекти училища и детските градини, обекти на интервенция по проекта

Общо 3146 лица - преки ползватели на резултатите от изпълнението на проекта

Крайни бенефициенти:

Ø 9551 деца като потенциални ползватели на образователни услуги в община Габрово

Ø 75 607 човека - население на територията на Община Габрово към 01.02.2010 г.

Ø над 300 заети лица от фирмите – изпълнители на проектни дейности;

Посредством предприемане на комплекса от мащабни мерки в сферата на енергийната ефективност -подмяна на дограми; топлинна изолация; основен ремонт, модернизация и подмяна на отоплителни инсталации; изграждане на инсталации за оползотворяване на ВЕИ; въвеждане на енергоспестяващо осветление, проектът ще допринесе съществено за удовлетворяване на нуждите от качествено образование на целевите групи - 3146 ползватели на 14 образователни институции, които се характеризират с висока посещаемост, в т.ч. от роми. Проектът директно допринася за удовлетворяване на нуждите на целевите групи от висококачетвена образователна среда посредством комплекс от високоефективни енергоспестяващи и ВЕИ мерки, а именно:

Енергоспестяващи мерки:

§ Поставяне на топлоизолация по фасада в 14 обекта – 29 097 кв.м;Топлоизолация покриви – 17 818 кв.м; Топлоизолация под – 1089 кв.м; Подмяна на дограма (PVC & AL) – 9627 кв.м; Ремонт на отоплителни инсталации в 10 обекта;

ВЕИ мерки:

§ Изграждане на инсталации за централна БГВ (битова гореща вода) със слънчеви колектори в 9 от обектите;Изграждане на покривна фотоволтаична инсталация в един от обектите.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обектите:

Енергоспестяващите мерки, които ще бъдат внедрени включват: подмяна на дограма (прозорци, врати); топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни и прилежащите им съоръжения при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задоволяване на собствените нуждите от енергия; ремонт и подмяна на вътрешни отоплителни инсталации; въвеждане на енергоспестяващо осветление и съпътстващи строително-монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрически инсталации, хидроизолации, свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ОУ „Ран Босилек”

В сградата на ОУ „Ран Босилек” (РЗП 6186 кв.м) ще бъдат изпълнени предвидените по инвестиционен проект енергоспестяващи мерки, включващи:

Поставяне на топлоизолация на фасади - 3714 кв.м; топлозолация покрив – 1814 кв.м; топлоизолация под – 340 кв.м; частична подмяна на амортизираната дървена дограма с алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет (в голяма част от учебен корпус 1 е вече подменена дограмата) – 1107 кв.м; подмяна на отоплителната инсталация включително подмяна на котела, тръбната разводка и радиаторите; подмяна на осветителната инсталация с нискоенергийни осветителни тела.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ОУ „Неофит Рилски” (РЗП 4081 кв.м):

Сградата на ОУ „Неофит Рилски” ще се реконструира в частта енергоспестяващи мерки, включващи: направа на топлоизолация на външните ограждащи елементи от вътрешната страна поради скорошното боядисване на сградата и това, че сградата е строена през 1927 г и има архитектурна стойност като фасада – 2814 кв.м; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; ремонт на отоплителната инсталация без смяна на котела, който е сменен наскоро; пълна подмяна на амортизираната дървена дограма с алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет с ниско емисионно K стъкло – 671 кв.м; понижаване на помещенията и коридорите на последния етаж с окачен таван с цел намаляване на отоплителния обем; подмяна на амортизираната и неефективна отоплителна инсталация, тръбната разводка и радиаторите; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в част ЕЛ.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ОУ „Христо Ботев” (РЗП 8868 кв.м):

Сградата на ОУ „Христо Ботев” ще се реконструира в частта енергоспестяващи мерки, включващи: топлоизолация на ограждащата конструкция – 5087 кв.м; пълна подмяна на амортизираната дървена дограма с алуминиева дограма с прекъснат термомост и стъклопакет – 1659 кв.м; подмяна на отоплителна инсталация, тръбната разводка и радиаторите; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; полагане на топлоизолация на покрива – 2491 кв.м.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ОУ „Иван Вазов” (РЗП 2896 кв.м):

В сградата на ОУ „Иван Вазов” ще бъдат изпълнени предвидените по инвестиционен проект енергоспестяващи мерки, включващи: пълна подмяна на амортизираната дограма с PVC дограма – 469 кв.м; топлоизолация на фасади – 1993 кв.м; топлоизолация покрив – 1473 кв.м; топлоизолация под – 138 кв.м; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на СОУ „Отец Паисий” (РЗП 12832 кв.м):

В сградата на училището ще бъдат изпълнени енергоспестяващи мерки, включващи: топлоизолация на външни стени – 5855; топлоизолация покрив – 3312 кв.м ; подмяна на дървената дограма с алуминиева – 2369 кв.м; подмяна на абонатни станции; частична подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ЦДГ „Явор” – стара сграда (РЗП 1280 кв.м):

В сградата на ЦДГ ”Явор”- стара сграда ще бъдат изпълнени предвидените по инвестиционен проект енергоспестяващи мерки, включващи: поставяне на топлоизолация на външни стени – 460 кв.м; топлоизолация покрив – 425 кв.м; топлоизолация под - 425; подмяна на дограма с PVC – 179 кв.м; ремонт на отоплителна инсталация и нова абонатна станция; изпълнение на инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори; подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ЦДГ „Явор” – нова сграда (РЗП 1819 кв.м):

Сградата на ЦДГ „Явор” – нова сграда ще се реконструира в частта енергоспестяващи мерки, включващи: изпълнение на топлоизолация на ограждащата конструкция – 1478 кв.м; топлоизолация покрив – 1115 кв.м; пълна подмяна на амортизираната дървена дограма с PVC дограма с прекъснат термомост и стъклопакет – 467 кв.м; ремонт на отоплителна инсталация, тръбната разводка и радиаторите; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; изпълнение на инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ЦДГ „Първи юни” (РЗП 1889 кв.м):

В сградата на ЦДГ „Първи юни” ще се приложат следните енергоспестяващи мерки: изпълнение на топлоизолация на ограждащата конструкция – 964 кв.м; топлоизолация покрив – 968 кв.м; пълна подмяна на амортизираната дървена дограма с PVC дограма – 492 кв.м; ремонт на отоплителна инсталация, тръбната разводка и радиаторите; подмяна на топлоизточника с термопомпа; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; изпълнение на инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори; изпълнение на фотоволтаична инсталация за собствени нужди.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ЦДГ „Радост” – база 1 (РЗП 2150 кв.м):

Сградата на ЦДГ „Радост” – база 1 ще се реконструира в частта енергоспестяващи мерки, включващи: изпълнение на топлоизолация на ограждащата конструкция – 1578 кв.м; топлоизолация покрив – 920 кв.м; пълна подмяна на амортизираната дървена дограма с PVC дограма – 519 кв.м; ремонт на отоплителна инсталация и подмяна на котела; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; изпълнение на инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ЦДГ „Младост” (РЗП 2511 кв.м):

В сградата на ЦДГ ”Младост” ще бъдат изпълнени предвидените по инвестиционен проект енергоспестяващи мерки, включващи: поставяне на топлоизолация на външни стени – 1557 кв.м; топлоизолация покрив – 730 кв.м; подмяна на дограма с PVC – 353 кв.м; ремонт на отоплителна инсталация и нова абонатна станция; изпълнение на инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори; подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ЦДГ „Слънце” – база 1 (РЗП 1425 кв.м):

Сградата на ЦДГ „Слънце” – база 1 ще се реконструира в частта енергоспестяващи мерки, включващи: изпълнение на топлоизолация на ограждащата конструкция – 500 кв.м; топлоизолация покрив – 422 кв.м; пълна подмяна на амортизираната дървена дограма с PVC дограма – 258 кв.м; ремонт на отоплителна инсталация и подмяна на абонатна станция; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи; изпълнение на инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ЦДГ „Перуника” база 1 (РЗП 1972 кв.м):

Сградата на ЦДГ „Перуника” – база 1 ще се реконструира в частта енергоспестяващи мерки, включващи: изпълнение на топлоизолация на ограждащата конструкция – 1148 кв.м; топлоизолация покрив – 1004 кв.м; пълна подмяна на амортизираната дървена дограма с PVC дограма – 531 кв.м; преустройство на отоплителна инсталация за изпълнение на инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ОДЗ „Дъга” (РЗП 2195 кв.м):

В сградата на ОДЗ „Дъга” ще бъдат изпълнени предвидените по инвестиционен проект енергоспестяващи мерки, включващи: поставяне на топлоизолация на външни стени – 985 кв.м; топлоизолация покрив – 1117 кв.м; подмяна на дограмата с PVC – 82 кв.м; преустройство на отоплителна инсталация за изпълнение на инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори; подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи.

Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект сграда на ОДЗ „Ран Босилек” (РЗП 1904 кв.м):

Сградата на ОДЗ „Ран Босилек” ще се реконструира в частта енергоспестяващи мерки, включващи: изпълнение на топлоизолация на ограждащата конструкция – 964 кв.м; топлоизолация покрив – 1121 кв.м; пълна подмяна на амортизираната дървена дограма с PVC дограма – 471 кв.м; преустройство на отоплителна инсталация за изпълнение на инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР


Текуща информация по проекта - 14 октомври 2011г.

Текуща информация по проекта - 17 октомври 2011г.

Текуща информация по проекта - 1 ноември 2011г.

Текуща информация по проекта - 9 ноември 2011г.

Текуща информация по проекта - 16 ноември 2011г.

Текуща информация по проекта - януари 2012

Текуща информация по проекта - февруари 2012

Текуща информация по проекта - април 2012

Текуща информация по проекта - август 2012

Текуща информация по проекта - септември 2012

Текуща информация по проекта - декември 2012

Текуща информация по проекта - април 2013

Публикации

Заключителна конференция - 19 юни 2013 г., зала „Възраждане”

Община Габрово финализира енергийното обновяване на 14 училища и детски градини

Как върви ремонтът на училищата

Община Габрово подписа проект за близо 8 млн. лв.

Галерия на изпълнените обекти

„Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“ „Подобряване нa грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип в гр. Габрово”