Проект – BG161PO001-1.1.11-0041 „Подобряване нa грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

Административен договор – № BG161PO001/1.1-12/2011/038/01.03.2012 г.

Финансиране – Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Стойност – 1 503 569.70 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ)

Продължителност на проекта – 1 март 2012 г. – 1 март 2014 г.

Специфични цели

  • Подобряване на социалната инфраструктура, предоставяща услуги за деца и младежи с увреждания;
  • Осигуряване на достъп до адекватни услуги и последващо социално включване на деца и младежи с увреждания;
  • Пряко изпълнение, с конкретни мерки, на националната политика за деинституционализация, предвид спецификата и стратегиите за развитие на местно ниво.

За постигане целите на проекта са изградени два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), които представляват новопостроени къщи. Средствата по проекта покриват цялостното обзавеждане и оборудване на сградите. Центровете са разположени в кв. Борово и в кв. Трендафила, гр. Габрово. Помещенията осигуряват домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните. Стаите са за две деца, с място за съхранение на личните им вещи. Децата могат да наблюдават и да вземат участие в приготвянето на храната според индивидуалните им способности. Капацитетът на всеки от Центровете за настаняване от семеен тип е 12 деца с възможност за настаняване на още 2 допълнително.  

Изградената материална база ще се ползва от потребители, определени при направената индивидуална оценка на 1 797 деца, отглеждани в Домове за деца с умствена изостаналост и физическо увреждане и Домове за медико-социални грижи за деца. Децата се разпределят в новоизградените два ЦНСТ въз основа на направената оценка от специалисти от ДАЗД, Министерство на здравеопазването и АСП съобразно индивидуалните им нужди, които могат да бъдат удовлетворени от социалната услуга.

Публикации

„Ключ към сърцето на всяко дете“ подари кметът Таня Христова на двата Центъра за настаняване от семеен тип в Габрово

Два Центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат открити днес в Габрово

Подписани са договорите за разкриване на социална услуга и за обзавеждане в центровете за настаняване от семеен тип

Представяне на центровете за настаняване от семеен тип

Община Габрово разработва проект за деца с увреждания

„Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“ „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово”