Проект – № 101077514 „Сътрудничество между градове/региони и енергийни общности като средство за ускоряване на енергийния преход“ с акроним TANDEMS (Collaboration between cities/regions and energy cooperatives as vehicles to accelerate the energy transition)

Финансиране – Програма на Европейския съюз за околната среда и климата „Лайф“ (LIFE); подпрограма „Преход към чиста енергия“

Обща стойност – 1 841 239.95 евро, от които:

 • 1 749 177.91 евро – принос на Европейския съюз (95% грант)
 • 92 062.00 евро – собствен принос (5%)

Бюджет за Община Габрово – 64 601.25 евро, от които:

 • 61 371.18 евро – принос на Европейския съюз (95% грант)
 • 3 230.00 евро – собствен принос (5%)

Продължителност на проекта – 36 месеца (1 октомври 2022 г. –  30 септември 2025 г.)

Участници в проекта – Автономна провинция Камп, Белгия (координатор); Фламандска институция за технологични изследвания, Белгия; Общност за зелена енергия, Нидерландия; AGEM – енергиен офис на регион Ахтерхук, Нидерландия; Град Мехелен, Белгия; Гражданско движение „Климаан“, Белгия; Енергиен кооператив „Зюдтрант“, Белгия; Фондация „Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“, България; Община Бургас, България; Община Габрово, България; „Ойкоплюс“ ООД, Австрия

Водеща идея

Енергийните общности могат да подпомогнат гражданите и местните власти да инвестират във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност. Местните власти са в добра позиция да подкрепят такива проекти, както и да осигурят подходяща среда за разработване и изпълнение на политики, насърчаващи участието на гражданите в енергийната трансформация на градовете. Държави като Белгия и Нидерландия имат големи традиции в създаването на енергийни общности, но съществуват опасения, че общностните модели могат да бъдат комерсиализирани, премахвайки необходимостта от участие на гражданите. В България директивите за енергийните общности все още не са транспонирани, въпреки че има голям потенциал по отношение на слънчевата енергия.

Обща цел

Утвърждаване на енергийните кооперативи като правилен подход за осигуряване на справедлив и ускорен енергиен преход, включващ гражданите във всяка стъпка на планиране и изпълнение.

Специфични цели

 • Разработване на цялостен план за отворен модел на сътрудничество за енергийните общности;
 • Разработване на нови бизнес модели с цел преодоляване на пазарните пречки за широкомащабни проекти;
 • Създаване на иновативни проекти за енергийни общности чрез тестване на различни модели и сценарии, разработени в пилотните обекти.

Цел на Община Габрово

Чрез участието си в проекта Община Габрово ще привнесе опит от по-напредналите страни като Белгия и Нидерландия в подкрепа на енергийната трансформация. В Габрово ще бъдат изградени две фотоволтаични централи от кооперативи/общности до 2025 г. и още две до 2030 г. с включването на граждани (около 50 души във всяка общност). Ще бъде повишен капацитетът на десет служители в областта на енергийните общности. Новите соларни проекти ще катализират най-малко 500 000 евро граждански инвестиции и ще спестят вредни емисии в околната среда.

Основни дейности

 • Създаване на модел за взаимодействие между местната власт и гражданите/гражданските организации (вкл. правен анализ; методология за мониторинг на резултатите и индикаторите за успех);
 • Подкрепа на граждански инициативи (вкл. обучения и изграждане на капацитет; насърчаване на гражданите в енергийните общности);
 • Развитие на регионалните и местните политики (вкл. обсъждания със заинтересованите страни; разработване на местна политика за създаване и функциониране на енергийни общности).

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Повишаване ангажираността на гражданите в процесите по вземане на решения за участие в енергийни кооперативи;
 • Повишаване на социално-икономическия статут и конкурентоспособност на гражданите и на МСП чрез достъп до чиста и евтина (собствена) енергия;
 • Постигане на относителна независимост от монополистите в енергийния сектор;
 • Генериране на 10,15 гигаватчаса (GWh) електроенергия от ВЕИ годишно.

Публикации

В Габрово ще бъде сформирана първа енергийна общност

Габрово – партньор в международен проект за енергийни общности

Връзки и контакти

Сайт на проекта

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“ „Зелено овластяване на младежите – зелени професии за по-зелена Европа“ (Green Youth Empower)