Проект – № 101091282 „Индустриалните градове на Европа – обединени в партньорство“ с акроним FACE UP (Factory cities of Europe - United in Partnership)

Финансиране – Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ 2021 – 2027 г. на ГД „Правосъдие“ към Европейската комисия (Citizens, Equality, Rights and Values Programme – CERV)

*Програмата се администрира от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA)

Обща стойност – 190 290.00 евро

Бюджет за Община Габрово – 8 500.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 24 месеца (1 януари 2023 г. – 31 декември 2024 г.)

Участници в проектаСоциален кооператив „Студио Проджетто“, Италия – (координатор); Град Оберхаузен, провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия; Културен център – гр. Осиек, Хърватия; Лодзки университет – гр. Лодз, Полша; Община Габрово, България; Градски съвет – Хихон, Испания; Европейска асоциация за местна демокрация (ALDA), Франция; Сдружение „Мар Виолета“ – гр. Хихон, Испания; Асоциирани партньори: Община Новаци, Република Северна Македония и Община Норшьопинг, Швеция

Водеща идея

През втората половина на XIX век в Европа възникват индустриални градове – наричани още работнически села. Построени, за да допълнят съществуващите градове или като нови основи в провинцията, тези селища са предприемаческа и културна стратегия, която характеризира промишленото производство от Индустриалната революция. Проектът FACE UP цели да създаде мрежа от градове, които да повишат осведомеността на гражданите за историческото и индустриалното наследство на европейските фабрикантски градове, за да се подобри дебатът за бъдещето на Европа.

Обща цел

Създаване на пътна карта за историческо, икономическо и социално съзнание, което насърчава участието на гражданите от различни страни. Идентифициране на нови възможности за взаимодействие между частния и публичния сектор за повишаване на социалното благосъстояние, равнопоставеност, справедливост и създаване на практики за иновативни и приобщаващи модели за сътрудничество.

Специфична цел

Утвърждаване на чувството за принадлежност към Европа чрез насърчаване на дебата по темата на Конференцията за бъдещето на Европа „По-силна икономика, социална справедливост и работни места – икономика, която работи за вас“.

Цел на Община Габрово

Община Габрово цели обогатяване на гражданската памет със знания за индустриалната история и общото европейско минало за преодоляване липсата на осведоменост (с фокус върху младeжите) върху тази част от нашето културно-историческо наследство.

Основни дейности

  • Създаване на видео поредица за местното индустриално наследство в партньорските градове;
  • Изготвяне на исторически триизмерни карти (с добавена реалност), образователни дейности и представяне на политики за насърчаване на предприемачеството сред жените;
  • Създаване на интерактивна платформа за развитие на европейското публично-частно сътрудничество.

Очаквани резултати и положителни ефекти

  • Повишаване на привлекателността на включените територии за гражданите, туристите и индустриалния сектор;
  • Повишаване на участието на гражданите в обществения живот със специално внимание върху младежта;
  • Принос към постигане целите на Конференцията за бъдещето на Европа във връзка с грижата за градската среда, основана на приобщаване и устойчивост (по модела на „Новия европейски Баухаус“);
  • Повишаване на знанията за програмите на Европейския съюз и процеса по създаване на политики;
  • Насърчаване на предприемаческите инициативи, най-вече сред младите хора и жените.

Публикации

Eвропроект популяризира индустриалното наследство на Габрово

Връзки и контакти

Сайт на проекта

Фейсбук страница на проекта

YouTube канал на проекта

„Подобряване на достъпността и устойчивостта в интелигентни градове и сгради: Инициатива за универсален пакет за достъпност“ (AccesS) „Грижа в дома в община Габрово“