Проект – № BG05SFPR002-2.001-0065 „Грижа в дома в община Габрово“ 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“; Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“

Административен договор – № BG05SFPR002-2.001-0065-С01 от 15.12.2022 г.; Допълнително споразумение № 1 – № BG05SFPR002-2.001-0065-С02 от 04.12.2023 г.; Допълнително споразумение № 2 – № BG05SFPR002-2.001-0065-С03 от 22.03.2024 г. 

Финансиране – Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд+

Стойност  3 129 856.08 лв., от които:

 • 2 660 377.67 лв. – средства от Европейския социален фонд+ (85%)
 • 469 478.41 лв. – национално съфинансиране (15%)

Продължителност на проекта – 18 месеца (9 януари 2023 г. – 9 юли 2024 г.)

Обща цел

Осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, които живеят на територията на общината.

Специфични цели

 • Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително в пандемични ситуации;
 • Преодоляване на самотата и социалната изолация на възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, на лица с увреждания и хора без близки, които се нуждаят от почасови услуги в домашна среда;
 • Повишаване качеството на живот на потребителите, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на хората в неравностойно положение.

Целеви групи

Лицата – обект на подпомагане, са минимум 398 представители на особено уязвими рискови групи:

 • Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
 • Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални слуги.

Основни дейности

 • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и здравно консултиране, вкл. с диетолог и други специалисти;
 • Доставка на храна, хранителни продукти и стоки от първа необходимост, вкл. лекарства, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (закупени/заплатени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта);
 • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на потребителите;
 • Осигуряване на супервизия и обучения на служителите (73 лица), предоставящи почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Удовлетворяване на потребностите на целевите групи чрез предоставяне на комбинирани грижи;
 • Осигуряване на подкрепа в домашна среда и съхраняване на комфорта и усещането за социално участие на лицата от целевите групи;
 • Развиване на професионалните умения и повишаване мотивацията на лицата, ангажирани с предоставянето на социални и здравни услуги;
 • Надграждане на реализираните дейности и постигнатите резултати от Община Габрово чрез проекти по процедурите „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и „Патронажна грижа +“.

Документи за ползване на услугата „Грижа в дома“ се подават чрез електронна поща patronajnagrija@gabrovo.bg или лично на адрес: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет. 3, офиси № 31, 32, 35 и 39 (сградата на бившата стоматология), всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. Телефон за връзка – 066 985 020.

Публикации

Над 700 възрастни и хора с увреждания ще получават почасова социална грижа в домашна среда до началото на юли

Таня Христова: „Грижа в дома в община Габрово“ помага на нуждаещите се да се чувстват подкрепени и значими

Финално събитие по проект „Грижа в дома в община Габрово“

Над 600 възрастни и болни хора в Габрово получават подкрепа от услугата „Грижа в дома“

Представят проекта „Грижа в дома“

400 възрастни и хора с увреждания от Габрово ще получат домашни грижи

09.04.2024

09.01.2023

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“ „По-добро управление чрез сътрудничество за постигане на устойчиво градско развитие“ (UrbanCOOP)