Отчет за 2018 г. на изпълнението по приложение на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023

Решение 51

Приложение №1

Отчет на изпълнените дейности през 2018 година, съгласно приетата „Програма за опазване на околната среда на община Габрово“, с период на действие 2016-2020 г.

Решение 52

Приложение №1

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Габрово за 2018 г.

Решение 53

Приложение №1

Създаване на Общинско предприятие

Решение 54

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 12, кадастрален район 522 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Под селото на с. Черневци“, землище на с. Кметовци, община Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 55

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ за част от кв. 9 и кв. 10 по плана на гр. Габрово, кв. Войново

Решение 56

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/-Комуникационно-транспортен план /КТП/ за пътна връзка от път III-4403 „Габрово-Рязковци-Ветрово- Шипчени-Козирог-Севлиево-Дряново“ и Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за трасе на водопровод до ПИ с идентификатор 14218.729.1 по КК на гр. Габрово

Решение 57

Постъпила молба за възстановяване собствеността върху имот дарен на Община Габрово

Решение 58

Изменение на т. 4 от Решение № 43 от 28.02.2019 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с предложение за продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово ул. „Мирни дни” № 10, вх. Г, ет. 7, ап. 13

Решение 59

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Социален диалог – 2001” Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост на ул. Радецка № 18, ет. 3

Решение 60

Определяне на земеделска земя от ОПФ в землищe Габрово, за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 61

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 3, ет.1, ул. Зелена ливада № 34, вх. Б, гр. Габрово)

Решение 62

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 18, вх. Д, ет. 6, бул. Столетов № 66, гр. Габрово)

Решение 63

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 62, ет. 11, бул. Трети март № 21, гр. Габрово)

Решение 64

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Апартамент № 6, бул. “Трети март” № 27, гр. Габрово)

Решение 65

Приложение №1

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 33, ет. 9, ул. П. Падалски № 6, гр. Габрово)

Решение 66

Приложение №1