Изменение и допълнение на Решение № 8/28.01.2016 г. в т. 18.5
№43 / 31.03.2016
Решение 43 100 KB
Реализиране на проект на Община Габрово 'Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда' по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020 г.
№44 / 31.03.2016
Решение 44 134 KB
Вземане на Решение за удължаване срокът за ползване на временен безлихвен заем за погасяване на задължения по договори с изпълнители в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5112112-С001/13.07.2012  г. за изпълнение на проект 'Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово', по които са наложени финансови корекции
№45 / 31.03.2016
Решение 45 98 KB
Вземане на Решение за удължаване срокът за ползване на временен безлихвен заем за погасяване на задължения по договори с изпълнители в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-С077-268/23.02.2010 г. за изпълнение на проект 'Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово', по които са наложени финансови корекции
№46 / 31.03.2016
Решение 46 98 KB
Включване на допълнителни обекти по проект 'Почистване от наноси на речните корита на реките 'Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово', финансиран от фонд 'Солидарност' на ЕС по ДБФП №2014BG16SPO001-0015 от 02.06.2015 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд 'Солидарност' по Заявление 2014BG168PO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.
№47 / 31.03.2016
Решение 47 101 KB
Приложение №1 108 KB
Одобряване окончателен протокол за разпределение на собствеността на активите –ВиК системи и съоръжения между държавата и община Габрово съгласно чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите
№48 / 31.03.2016
Решение 48 97 KB
Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на 'ВиК' ООД-Габрово
№49 / 31.03.2016
Решение 49 152 KB
Вземане на Решение по дневния ред на извънредното неприсъствено Общо събрание на съдружниците на 'ВиК' ООД- гр. Габрово
№50 / 31.03.2016
Решение 50 104 KB
Приложение №1
Допълване предмета на дейност и приемане на изменение и допълнение на учредителния акт на 'ДКЦ 1 Габрово' ЕООД
№51 / 31.03.2016
Решение 51 106 KB
Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие 'Гробищни паркове' - Габрово
№52 / 31.03.2016
Решение 52 100 KB
Приложение №1 129 KB
Промяна в наименованието на организационната форма на АИР 'Боженци', находящ се в с. Боженците и приемане на Правилник за устройството и дейността на Музей на архитектурно-исторически резерват 'Боженци'
№53 / 31.03.2016
Решение 53 97 KB
Приложение №1 739 KB
Приемане на бизнес-програмата за устойчиво развитие на 'Регионален хоспис' ЕООД
№54 / 31.03.2016
Решение 54 94 KB
Приложение №1 1.76 MB
Промяна в поименния състав на комисията по предложения за почетни граждани и носители на почетен знак на гр. Габрово
№55 / 31.03.2016
Решение 55 100 KB
Промяна в поименния състав на общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите
№56 / 31.03.2016
Решение 56 101 KB
Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ 'Д-р Тота Венкова' АД
№57 / 31.03.2016
Решение 57 144 KB
Приложение №1 198 KB
Промяна границите на кметства Гъбене, Гергини, Драгановци, Жълтеш, Поповци и Чарково, посредством присъединяване на населени места
№58 / 31.03.2016
Решение 58 124 KB
Удължаване срока на договор № 154-ОССД-14/02.04.2014 г., сключен между Община Габрово и Сдружение Ловно-рибарско дружество 'Чардафон' Габрово за управление на рибните ресурси във водни обекти за любителски риболов - яз. 'Синкевица', яз. 'Сеферчер', яз. 'Пача бара', яз. 'Гиргини ІІ', яз. Разсадника' и яз. 'Белчев дол' - публична общинска собственост
№59 / 31.03.2016
Решение 59 103 KB
Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци по реда на чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово
№60 / 31.03.2016
Решение 60 96 KB
Приложение №1 890 KB
Одобряване параметри на кредит за текущи разходи на 'Общински пътнически транспорт' ЕООД - Габрово
№61 / 31.03.2016
Решение 61 103 KB
Приложение №1 5.44 MB
Приемане на Отчет за изпълнените дейности през 2015 г., съгласно приетата “Програма за опазване на околната среда на  територията на община Габрово“
№62 / 31.03.2016
Решение 62 93 KB
Приложение №1 13.29 MB
Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - Габрово за 2015 г.
№63 / 31.03.2016
Решение 63 93 KB
Приложение №1 5.03 MB
Отчет за реализираните дейности при изпълнение на Общинска стратегия за социално включване на Община Габрово през 2015 г. /по приоритетни направления/
№64 / 31.03.2016
Решение 64 93 KB
Приложение №1 2.60 MB
Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Габрово за 2017 г.
№65 / 31.03.2016
Решение 65 94 KB
Приложение №1 500 KB
Приемане на Общинска програма за закрила на детето
№66 / 31.03.2016
Решение 66 91 KB
Приложение №1 330 KB
Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите, собственост на Община Габрово
№67 / 31.03.2016
Решение 67 109 KB
Замяна на поземлен имот с идентификатор 14218.502.705 по КК на гр. Габрово, собственост на 'Станчо Колев' ЕООД, гр. Габрово с поземлен имот с идентификатор 14218.503.680 по КК на гр. Габрово, собственост на Община Габрово
№68 / 31.03.2016
Решение 68 162 KB
Молба с вх. № РД-05-01-2/12.01.2016 г. от Атанас Великов Влахов за именуване на улица,, минаваща през имотите му,  с осови точки 209а-209б-209в-209в-209г-209д-209е-226б-226а между кварталите 23 и 26 по плана на кв. Радичевец, гр. Габрово
№69 / 31.03.2016
Решение 69 97 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот с проектен № 019075 /част от имот 019036/в землището на с. Жълтеш, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за съоръжения на техническата инфраструктура'
№70 / 31.03.2016
Решение 70 104 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за имот с проектен № 022031 /част от имот № 022030/ в землището на с. Борики, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за складова и производствена дейност'
№71 / 31.03.2016
Решение 71 104 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за имот № 021036 в землището на с. Златевци, отреден за 'Жилищно строителство', във връзка с разширяване на площадка върху земеделска земя - имот № 021033 в землището на с. Златевци, община Габрово
№72 / 31.03.2016
Решение 72 102 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 8, кадастрален район 608 по плана на новообразуваните имоти на местност 'Над селото', землище на с. Борики, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№73 / 31.03.2016
Решение 73 102 KB
Разрешение за изработване на подробен устройствен плана /ПУП/ - Парцеларен план - /ПП/ за трасетата на довеждащите мрежи на техническата инфраструктура до ПИ с идентификатор 14218.35.6 по КК на гр. Габрово
№74 / 31.03.2016
Решение 74 102 KB
Изменение на Решение № 19/31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово
№75 / 31.03.2016
Решение 75 143 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 1, ет. 1, ул. Венец № 10 гр. Габрово/
№76 / 31.03.2016
Решение 76 129 KB
Приложение №1 338 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.503.674, гр. Габрово - Северна зона/
№77 / 31.03.2016
Решение 77 101 KB
Приложение №1 390 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Кафе-клуб на ул. Македония № 1/
№78 / 31.03.2016
Решение 78 101 KB
Приложение №1 337 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.538.72, заедно със сградите, находящ се на ул. 'Генерал Дерожински' № 51а, кв. Етър, гр. Габрово
№79 / 31.03.2016
Решение 79 101 KB
Приложение №1 805 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /Имот № 047001, находящ се в местността 'Прокора',землището на с. Жълтеш с ЕКАТТЕ 29547, общ. Габрово
№80 / 31.03.2016
Решение 80 100 KB
Приложение №1 285 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Офис на ул. 'Юрий Венелин' № 16
№81 / 31.03.2016
Решение 81 101 KB
Приложение №1 363 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.778.75, находящ се в местност 'Узана', община Габрово
№82 / 31.03.2016
Решение 82 137 KB
Приложение №1 386 KB
Учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж за изграждане на Православен храм върху имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ 14218.501.505 по КК на гр. Габрово, находящ се на бул. 'Могильо'
№83 / 31.03.2016
Решение 83 108 KB
Приложение №1 389 KB