Актуализация бюджета на Община Габрово за 2015 г.
№131 / 25.06.2015
Решение № 131 142 KB
Приложение №1 684 KB
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища - второ четене
№132 / 25.06.2015
Решение № 132 146 KB
Разпореждане с ДМА, собственост на 'Общински пътнически транспорт' ЕООД - Габрово
№133 / 25.06.2015
Решение № 133 151 KB
Приложение №1 3.19 MB
Включване на допълнителна позиция в списъка на обектите - публична общинска собственост на територията на община Габрово, приет с Решение № 2 от 16.01.1997 г. и допълнен с Решения №№ 12 от 06.02.1997 г., 47 от 26.03.1999 г., 49 от 29.03.2001 г., 186 от 20.12.2001 г., 111 от 20.04.2006 г. и 13 от 06.02.2014 г. на Общински съвет - Габрово
№134 / 25.06.2015
Решение № 134 150 KB
Приложение №1 583 KB
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 277, кадастрален район 35 по плана на новообразуваните имоти на местност 'Шенини', землище на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'
№135 / 25.06.2015
Решение № 135 198 KB
Вземане на Решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на 'Хлебозавод' ООД
№136 / 25.06.2015
Решение № 136 221 KB
Приложение №1 83 KB
Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на 'Узана тур' АД
№137 / 25.06.2015
Решение № 137 257 KB
Приложение №1 120 KB
Вземане на решение по свиканото Общо събрание на акционерите на 'Общинска банка' АД
№138 / 25.06.2015
Решение № 138 142 KB
Приложение №1 1019 KB
Допълване на Решение № 95/30.04.2015 г. на Общински съвет - Габрово, относно имоти частна общинска собственост, които ще се застраховат на основание чл. 9, ал. 2 от ЗОС
№139 / 25.06.2015
Решение № 139 144 KB
Приложение №1 773 KB
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находящ се в ОУ 'Цанко Дюстабанов', гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски
№140 / 25.06.2015
Решение № 140 155 KB
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в ОУ 'Неофит Рилски', гр. Габрово, представляваща Кухненски блок - разливочна за ученическо хранене
№141 / 25.06.2015
Решение № 141 156 KB
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в ОУ 'Иван Вазов', гр. Габрово, представляваща Кухненски блок и спомагателни помещения към него - разливочна за ученическо хранене
№142 / 25.06.2015
Решение № 142 156 KB
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в ПМГ 'Акад. Иван Гюзелев', гр. Габрово, представляваща Кухненски блок със спомагателни и сервизни помещения към него
№143 / 25.06.2015
Решение № 143 158 KB
Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находящ се в ОУ 'Христо Ботев', гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски
№144 / 25.06.2015
Решение № 144 156 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.778.75, находящ се в местност 'Узана', община Габрово
№145 / 25.06.2015
Решение № 145 199 KB
Приложение №1 371 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.778.48, находящ се в местност 'Узана', община Габрово
№146 / 25.06.2015
Решение № 146 197 KB
Приложение №1 376 KB
Продажба на имот - частна общинска собственост на собственика на построената в него почивна станция /ПИ 14218.778.70, находящ се в местност Узана, община Габрово
№147 / 25.06.2015
Решение № 147 198 KB
Приложение №1 408 KB
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. 'Станционна' № 9, гр. Габрово
№148 / 25.06.2015
Решение № 148 153 KB
Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и физическо лице върху УПИ VІ- 509, 508 - за производствена и складова дейност /ул. Орловска/
№149 / 25.06.2015
Решение № 149 146 KB
Приложение №1 518 KB
Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект 'Боженско ханче' - публична общинска собственост, находящ се в Архитектурно-исторически резерват '/АИР/ с. Боженци, община Габрово
№150 / 25.06.2015
Решение № 150 161 KB
Приложение №1 584 KB
Отдаване под наем на част от нежилищен имот в сграда - частна общинска собственост, находящ се в с. Влайчевци, община Габрово на Сдружение ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО 'ЧАРДАФОН' - ГАБРОВО
№151 / 25.06.2015
Решение № 151 146 KB
Приложение №1 214 KB
Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /апартамент № 17, ет. 6, ул. Морава № 6, гр. Габрово
№152 / 25.06.2015
Решение № 152 148 KB
Приложение №1 308 KB
Собствеността на Община Габрово върху мерите и пасищата по землища, кметства и кметски наместничества
№153 / 25.06.2015
Решение № 153 144 KB
Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция земеделие Габрово
№154 / 25.06.2015
Решение № 154 159 KB
Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Кози рог, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№155 / 25.06.2015
Решение № 155 152 KB
Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Мичковци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№156 / 25.06.2015
Решение № 156 151 KB
Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Мичковци, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ
№157 / 25.06.2015
Решение № 157 151 KB