Проект – № 101112867 „Тестване на застрахователни решения за регионите в адаптацията им към климатичните изменения“ с акроним SOTERIA (SOlutions TEsting for Regions through Insurance for climate Adaptation)

Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г.; схема „Действия за научни изследвания и иновации в подкрепа на мисията „Адаптиране към изменението на климата“; приоритет „Най-добри практики и пилотни застрахователни решения за адаптиране към изменението на климата в регионите и общностите на ЕС“

Обща стойност – 2 998 353.75 евро (100% грант)

Бюджет за Община Габрово – 69 500.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 30 месеца (1 септември 2023 г. – 28 февруари 2026 г.)

Партньорство в проекта – консорциум от 30 организации от 8 европейски държави (Испания, Франция, България, Норвегия, Германия, Гърция, Хърватия, Швейцария)

Участници – местни и регионални власти (в т. ч. Община Габрово, Регионално правителство на Валенсия (Испания), Асоциация за развитие на Западна Атина (Гърция), Регионална агенция за опазване на околната среда (Германия), Община Егалео (Гърция), Област Задар (Хърватия), Областна администрация на Тронделаг (Норвегия); научни институции, центрове за развойна дейност, неправителствени организации, застрахователни компании и частни фирми; Координатор – Баски център за климатични промени – Билбао, Испания.

Водеща идея

Глобалните икономически загуби от природни бедствия са се увеличили от 50 на 300 милиарда долара от 1980 г. В Европейския съюз те са средно 12 милиарда евро годишно и без действия за смекчаване или адаптиране към изменението на климата 0,1% до 0,4% от брутния вътрешен продукт може да бъде загубен. Предлагането на иновативни застрахователни решения ще подпомогне местните общности да се адаптират към последиците от изменението на климата. Проектът SOTERIA се стреми да насърчи застраховането срещу природни бедствия с цел управление на риска и минимизиране на финансовите щети.

Обща цел

Предотвратяване на увеличаващите се пропуски в защитата от климатични бедствия. Въвеждане на общозастрахователни продукти, които възнаграждават проактивните превантивни мерки и водят до увеличение на покритието чрез достъпни и ефективни застрахователни решения.

Специфични цели

 • Развитие на персонализирани иновативни застрахователни решения;
 • Мобилизиране и ангажиране на заинтересованите страни (публични, частни и граждански съюзи) за съвместни действия към климатичните промени;
 • Подобряване на капацитета за използване на данни за изпълнение на мисията „Адаптиране към изменението на климата“.

Цели на Община Габрово

 • Справяне с изменението на климата и адаптация чрез иновации в застрахователния сектор;
 • Проектиране на достъпни застрахователни модели (за публични и частни потребители) и преодоляване на пропуските в осигуряването по отношение на публичните бюджети;
 • Тестване на иновативни застрахователни решения за рискове, предизвикани от климата;
 • Повишаване на застрахователната култура и обществената осведоменост за процесите по адаптирането към климата.

Основни дейности

 • Картографиране на добри практики за различни застрахователни продукти за метеорологични и климатични рискове;
 • Тестване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни технологии за застраховане на европейско ниво;
 • Разработване на стандарти за събиране, съхранение и споделяне на данни за климата за по-точни оценки на риска в Европа;
 • Изработване на насоки за застрахователно ценообразуване;
 • Разработване на планове за публично-частно партньорство върху застрахователните продукти;
 • Оценка на възможностите и ефективността на условията на застрахователните полици.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Намаляване на празнината в защитата за уязвимите региони, местни власти и общности;
 • Развитие на иновативни застрахователни решения за най-уязвимите групи;
 • Подобряване на информираността за възможностите за инвестиране на личните финанси;
 • Подобряване на нетния положителен резултат за биоразнообразието в съответствие с местните стратегии;
 • Изграждане на капацитет и умения сред публичните органи и гражданите относно възможностите за намаляване на риска.

Публикации

Европроект насърчава застраховането при климатични рискове, Габрово – пилотна община

„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила“ „Ускоряване на адаптацията към климатичните промени за по-добра устойчивост в европейските планински региони“ (MountResilience)