Проект – № 101112876 „Ускоряване на адаптацията към климатичните промени за по-добра устойчивост в европейските планински региони“ с акроним MountResilience (Accelerating transformative climate adaptation for higher resilience in European mountain regions)

Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г.; схема „Действия за научни изследвания и иновации в подкрепа на мисията „Адаптиране към изменението на климата“; приоритет „Тестване и демонстриране на преобразуващи решения за устойчивост на климата, интегриране на базирани на природата решения в системната трансформация“

Обща стойност – 15 970 687.50 евро (100% грант)

Бюджет за Община Габрово – 1 263 462.50 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 54 месеца (1 септември 2023 г. – 29 февруари 2028 г.)

Партньорство в проекта – консорциум от 47 организации от 12 европейски държави (Италия, България, Португалия, Румъния, Австрия, Франция, Финландия, Полша, Белгия, Хърватия, Испания и Швейцария)

Участници – местни власти (в т. ч. Община Габрово, Регионално правителство на Лапландия, Утсьоки (Финландия), Регионално правителство на Тирол (Австрия), Регионално правителство на Пиемонт (Италия), Община Рау Садулуй (Румъния), Кантон Вале (Швейцария), Областна администрация на Фриули-Венеция (Италия), Област Приморско-Горски Котар (Хърватия), Регионален орган на Каталуния (Испания), Регионален орган (Полша); университети (в т. ч. Технически университет – Габрово, Технически университет – Виена, Торински университет, Университет Инсбрук, Университет на Триест); научни институции, центрове за развойна дейност (в т. ч. Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово,“ Институт за природни ресурси на Финландия (LUKE), Институт за развитие на планински изследвания на Румъния (IDMC); НПО (в т. ч. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – София, Климатичен алианс Тирол/Енергиен Тирол – Австрия, Национален съюз на планинските общини, общности и власти (UNCEM) – Италия, Клъстер „Здравеопазване и биоикономика“ (ROHEALTH) – Румъния, Фондация за устойчиво развитие в планинските региони (FDDM) – Швейцария); други организации от множество различни сфери (ИНОВА+ – Португалия, МЕТА – Италия, РЕВОЛВ – Белгия, СЕРН – Италия, Европейска федерация на етични и алтернативни банки и финансисти (FEBEA) – Белгия, Финландски туристически съвет на Лапландия – Финландия, Агенция за бизнес и иновации (SAT) – Австрия, Водни консорциуми – Италия (Coutenza Canali Cavour and Consorzio del Pesio), Компания „Холандско земеделие“ – Румъния, Иновационен клъстер „BlueArk Entremont“ – Швейцария); Координатор – Милански университет, Италия.

Водеща идея

Планинските райони покриват 30% от територията на Европейския съюз и в тях живее 17% от населението му. Те осигуряват жизненоважни ресурси, но планинските екосистеми са изправени пред безпрецедентни предизвикателства с изменението на климата. Вредните условия се изострят от дефицитите в действията за адаптация и липсата на съгласуваност. Проектът MountResilience е разработен с цел да ускори устойчивостта към климатичните промени в десет от най-подходящите планински райони в девет европейски държави.

Обща цел

Повишаване на капацитета за адаптация на планинските райони към климатичните промени и засилване на устойчивостта и способността за приспособяване към свързаните с изменението на климата опасности в рамките на европейския планински биогеографски регион.

Специфични цели

  • Разработване и тестване на трансформиращи климата решения (технологични и социални иновации за опазване на природата) в шест европейски региона;
  • Мобилизиране и ангажиране на заинтересованите страни чрез използване на отворени иновации в регионалните партньорства;
  • Подобряване на адаптивния капацитет на четири европейски региона чрез възпроизвеждане на решенията и опита на демонстрационните райони.

Цел на Община Габрово

С участието си в проекта Община Габрово цели да разработи нова стратегия за зелената инфраструктура с фокус върху балансираното използване на природните ресурси и прилагане на мерки за адаптиране към климатичните промени. В допълнение ще бъде разработена система за ранно предупреждение и мониторинг за управление на риска.

Основни дейности за Габрово

Демонстрационен проект 1: Иновативни решения за зелена инфраструктура

  • Картографиране на зелените площи и идентифициране на нуждите от подобрения, прединвестиционни проучвания и разработване на концепция;
  • Разработване на стратегия за зелена инфраструктура с обществено допитване до всички заинтересовани страни – граждани, бизнес, академични среди, местни институции;
  • Изпълнение на пилотен проект за събиране на дъждовна вода за поддържане на градското озеленяване, засаждане на дървета и увеличаване пропускливостта на зелените площи.

Демонстрационен проект 2: Система за ранно предупреждение и мониторинг за управление на риска

  • Прединвестиционни проучвания и разработване на концепция;
  • Технически дизайн и пилотно внедряване на трите компонента на системата – оповестяване при наводнения, урагани и горски пожари;
  • Повишаване осведомеността на населението и капацитета на общинската администрация.

Публикации

Габрово прави нова зелена стратегия

„За децата на Габрово“ „Безпроблемни услуги за обновяване на енергийната ефективност на жилищните сгради“ (SHEERenov+)