Проект – № 101120740 „Безпроблемни услуги за обновяване на енергийната ефективност на жилищните сгради“ с акроним SHEERenov+ (Seamless Services for Housing Energy Efficiency Renovation)

Финансиране – Програма на Европейския съюз за околната среда и климата „Лайф“ (LIFE); подпрограма „Преход към чиста енергия“

Обща стойност 1 477 889.35 евро, от които:

 • 1 403 994.88 евро – принос на Европейския съюз (95% грант)
 • 73 894.47 евро – собствен принос (5%)

Бюджет за Община Габрово  98 844.46 евро, от които:

 • 93 902.24 евро – принос на Европейския съюз (95% грант)
 • 4 942.22 евро – собствен принос (5%)

Продължителност на проекта – 36 месеца (1 октомври 2023 г. –  30 септември 2026 г.)

Участници в проекта – Фондация „Център за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ (координатор); Българо-австрийска консултантска компания; „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД; „Енерджи Сейвинг“ ЕООДБългаро-румънска търговско-промишлена палата; Община Габрово; „Пробуждение“ ЕООД; Федерация за недвижими имоти „ФИАБЦИ България“

Водеща идея

Преходът към зелена икономика включва постигане на предложената от Европейската комисия цел за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г. Така Европейският съюз трябва да намали емисиите на парникови газове от сградите с 60%, потреблението на енергия с 14% и разходите за отопление и охлаждане с 18%. Секторната оценка показва, че 93% от жилищните сгради в България не са енергийно ефективни, а 66 865 многофамилни сгради имат нужда от енергийно обновяване според Дългосрочната стратегия на България, приета от Министерския съвет на 27.01.2021 г. Досега в България по-малко от 3 000 сгради са обновени с обществени средства от националния бюджет и европейско финансиране. Ето защо е належаща трансформация на модела за ускоряване на енергийното обновяване на сградния фонд.

Обща цел

Увеличаване на енергийното обновяване на жилищния сектор в България чрез разработване на мрежа от пазарно ориентирани центрове за обслужване на „на едно гише“ в подкрепа на Стратегията за устойчиво енергийно развитие и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Специфични цели

 • Създаване на мрежа от доставчици на интегрирани услуги за сградно обновяване (обслужване на едно гише) и разработване на концепция за бизнес развитие;
 • Въвеждане на цифрово решение за предоставяне на информационни и технически ресурси за крайните потребители;
 • Осигуряване на практическо изпълнение на бизнес плановете чрез адаптиране на пазарните дейности „на едно гише“;
 • Разработване и разпространение на препоръки за разширяване на предложената концепция в България и региона.

Цел на Община Габрово

Община Габрово ще участва в провеждането на работни срещи за обмяна на опит и адаптиране на основните резултати от сходен модел за интегрирани услуги, който е тестван в град София по проекта SHEERenov (програма „Хоризонт 2020“). Целта е да се подпомогне разработването на обучителни програми и инструментариум за управление на енергията, които са приложими за енергийни центрове в цялата страна.

Основни дейности

 • Адаптиране на резултати и програми за обучение по проекта SHEERenov към звената за обслужване „на едно гише“ в цялата страна;
 • Разработване на онлайн платформа като икономически ефективно решение за услугите „на едно гише“;
 • Пилотно въвеждане на модела в шест града – Пловдив, Стара Загора, Бургас, Русе, Габрово, София, в подкрепа на поне 100 инвестиционни проекта;
 • Сравнително оценяване на бизнес моделите за препоръки по политиката;
 • Възпроизвеждане на модела SHEERenov+ в поне шест допълнителни звена за обслужване „на едно гише“.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Подпомагане на собствениците на многофамилни жилища за реализиране на устойчиви инвестиции в енергийно обновяване на сградите;
 • Улесняване на прехода от модела за енергийна ефективност със 100% публично финансиране към пазарно ориентиран модел с участие на собствениците, бизнеса и публичните власти;
 • Създаване на нова система за предоставяне на интегрирани услуги за обновяване на дома с високо стандартизирани и оптимизирани процедури.

Публикации

Ролята на общините и моделите за предоставяне на интегрирани услуги за сградно обновяване – във фокуса на среща по SHEERenov+

Габрово развива услуги „на едно гише“ за сградното обновяване

 

„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила“ „Овластяване на гражданските общности за възобновяема енергия“ (POWER-E-COM)