Проект – № 101120998 „Овластяване на гражданските общности за възобновяема енергия“ с акроним POWER-E-COM (Empowering Renewable and Citizen Energy Communities)

Финансиране – Програма на Европейския съюз за околната среда и климата „Лайф“ (LIFE); подпрограма „Преход към чиста енергия“

Обща стойност – 1 575 336.39 евро, от които:

 • 1 496 569.59 евро – принос на Европейския съюз (95% грант)
 • 78 766.80 евро – собствен принос (5%)

Бюджет за Община Габрово – 58 315.00 евро, от които:

 • 55 399.25 евро – принос на Европейския съюз (95% грант)
 • 2 915.75 евро – собствен принос (5%)

Продължителност на проекта – 36 месеца (1 октомври 2023 г. –  30 септември 2026 г.)

Участници в проекта – Консултантска компания за възобновяема енергия (WIP), Германия (координатор); Консултантска компания за енергийно планиране (ESCAN), Испания; Обществена фондация за енергиен преход (EWO), Германия; Асоциация за енергоспестяване на Горна Австрия (ESV), Австрия; Енергийна климатична агенция (ENERGAP), Словения; Сдружение „Черноморски изследователски енергиен център“, България; Градски съвет на Мадрид (Ayto Rivas), Испания; Община Селница при Драва, Словения; Технологичен университет на кампус Шанън, Ирландия; Енергийна агенция на окръг Типърари, Ирландия; Дружество за възобновяема електроенергия (Community Power), Ирландия; Община Габрово, България

Водеща идея

Развитието на енергийните общности в държавите – членки на Европейския съюз, върви с различни темпове. Сред гражданите и експертите в много страни липсва осведоменост и разбиране за същността на енергийните общности. Това, както и разнородността на регулаторните рамки, може да затрудни разработването и функционирането на такива проекти. В някои държави (Австрия, Германия, Ирландия, Испания) концепцията вече е широко известна, докато в други (България, Словения) – все още трябва да бъде популяризирана и подкрепяна.

Обща цел

Насърчаване на сътрудничеството между регионалните/местните власти и гражданите за създаване на енергийни общности в шест европейски държави (Австрия, България, Германия, Ирландия, Испания и Словения). Целта е да се даде възможност на гражданите да поемат по-активна роля в енергийния преход, като се подкрепи разработването на модели и инструменти, които да улеснят създаването на енергийни общности.

Специфични цели

 • Създаване, устойчивост и възпроизвеждане на енергийни общности, както и действия за комуникация и разпространение;
 • Постигане на общи кумулативни инвестиции в размер на 21.4 млн. евро;
 • Реализиране на 9,2 гигаватчаса (GWh)/год. икономии на първична енергия и 37,3 гигаватчаса (GWh)/год. производство на ВЕИ по време на проекта;
 • Намаляване на емисиите въглероден диоксид (CO2)/год. с 30,700 тона.

Цел на Община Габрово

Община Габрово цели да затвърди административния капацитет в сферата, надграждайки постигнатото по проектите TANDEMS и LIFE LOOP. В допълнение следва да се доразвие реализираният модел на енергийна общност, както и да се изпълнят нови концепции за включване на гражданите в енергийния преход чрез енергийна общност с мощност 236 kW PV в частни многофамилни домове и 310 kW PV с участието на малки и средни предприятия (МСП) и жилищни сгради.

Основни дейности

 • Разработване на модели за създаване на енергийни общности и изпитване в 30 пилотни инициативи. Моделите ще предоставят насоки за правните, финансовите и организационните аспекти по създаването на енергийна общност;
 • Обучение и изграждане на капацитет за граждани и общински служители за повишаване на осведомеността за участие в общностни енергийни проекти;
 • Обмен на знания и опит между партньорите за развитие на проекти за общностна енергия.

Целеви групи

 • Общности за възобновяема енергия;
 • Активни граждани;
 • Общински власти.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Повишаване ангажираността на гражданите при вземането на решения за участие в енергийни кооперативи;
 • Повишаване на социално-икономическия статут и конкурентоспособност на гражданите и на МСП чрез достъп до чиста и евтина (собствена) енергия;
 • Постигане на относителна независимост от монополистите в енергийния сектор.

Публикации

Габрово трупа капацитет за енергийните общности

Връзки и контакти

Сайт на проекта

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“ „За децата на Габрово“