Проект – № 101077085 „Енергийни общности – местни собственици на енергия“ с акроним LOOP (Energy Communities – Local Ownership of Power)

Финансиране – Програма на Европейския съюз за околната среда и климата „Лайф“ (LIFE); подпрограма „Преход към чиста енергия“

Обща стойност – 1 758 511.00 евро, от които:

 • 1 670 585.45 евро – принос на Европейския съюз (95% грант)
 • 87 925.55 евро – собствен принос (5%)

Бюджет за Община Габрово – 29 840.00 евро, от които:

 • 28 419.00 евро – принос на Европейския съюз (95% грант)
 • 1 421.00 евро – собствен принос (5%)

Продължителност на проекта – 36 месеца (1 октомври 2022 г. –  30 септември 2025 г.)

Участници в проекта – Асоциация на енергийните градове – „Energy cities“, Франция (координатор); Европейска федерация на гражданските енергийни кооперации (Rescoop.eu), Белгия; Общност за зелена енергия, Хърватия; Електроенергийна кооперация „Електра Енерджи“, Гърция; Енергийна кооперация, Румъния; Град Загреб, Хърватия; Община Бистрица, Румъния; Енергийна общност на източен Крит, Гърция; Регионална енергийна агенция на северозападна Хърватия, Хърватия; Кооперативно дружество „Е`Ностра“, Италия; Център за социални иновации, Кипър; Община Габрово, България; Община Вилановафорру, Италия; Община Усарамана, Италия; Община Тулча, Румъния

Водеща идея

Преодоляването на екзистенциалната заплаха от изменението на климата изисква намаляване на енергийните нужди чрез преминаване от изкопаеми горива към възобновяема енергия. Много домакинства се затрудняват да плащат сметките си за електричество, а понякога трябва да избират между отопление и прехрана. Енергийните общности са възможност за справяне с проблема, поставяйки хората в центъра на прехода към чиста енергия и енергийна ефективност.

Обща цел

Изграждане на знания и капацитет за разработване и прилагане на модели за публично-частни партньорства за включване на местните общности в прехода към чиста енергия и повишаване на осведомеността за ползите от функционирането на енергийни общностни модели.

Специфични цели

 • Достигане до най-малко 1 055 служители в местните и регионалните власти от участващите балкански и адриатически страни с информация в областта на енергията и енергийните общности;
 • Разработване на инструментариум за техническа помощ в областта на енергийните общности;
 • Създаване на нови възможности за развитие на енергийните общности в местните власти чрез използване на съществуващото финансиране;
 • Опростяване на регулаторните пречки и адаптиране на местните политики за развитието на енергийни общности в населените места;
 • Свързване в мрежа и споделяне на най-добри практики чрез разработване на обучения за „щадящи енергията общности“ и схеми за награждаване на общините, предоставящи такива услуги.

Цел на Община Габрово

Чрез участието си в проекта Община Габрово има за цел да бъдат стартирани нови соларни инициативи, които ще катализират най-малко 500 000 евро граждански инвестиции. Непосредствените задачи са фокусирани върху поставянето на основите на 5 енергийни общности, достигането с информация до най-малко 3 000 граждани и спестяването на 563 тона вредни емисии. Целите са в съответствие с политиките на Община Габрово за постигане на въглеродна неутралност до 2030 г.

Основни дейности

 • Насърчаване на местните и регионалните власти, гражданите и заинтересованите страни да работят заедно за постигането на чиста енергия в общността чрез реализацията на нови партньорства и проекти;
 • Разработване на обучение, съобразено с енергията на общността и програма за награждаване на общини, създаване на ресурсна библиотека и инструменти за намиране на партньори;
 • Формулиране на решения относно проблемни области като: ниска ангажираност на обществеността към проекти за чиста енергия, ръководени от местните власти; нисък инвестиционен потенциал на общинските бюджети; неблагоприятни стимули за инвестиции в слънчева енергия; необходимост от реконструкция на покривни пространства и др.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Намаляване на вредните емисии, генерирани от дейността на гражданите и бизнеса;
 • Включване на гражданите във вземането на решения и участието им в процесите по правене на политики в сферата;
 • Повишаване на социално-икономическия статут и конкурентоспособност на гражданите и на МСП чрез достъп до чиста и евтина (собствена) енергия;
 • 14 GWh годишни икономии на енергия и увеличаване на енергията, произвеждана от енергийни общности, на минимум 12 GWh.

Публикации

В Габрово ще бъде сформирана първа енергийна общност

Резюме от доклад по проекта Life Loop: Препятствия и възможности пред енергийните общности

Развиват енергийните общности в Габрово

Габрово – партньор в европроект за енергийния преход

 

28.04.2024

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“ „Сътрудничество между градове/региони и енергийни общности като средство за ускоряване на енергийния преход“ (TANDEMS)