Проект – „Детска кухня“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“; Приоритетна ос 1 „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“

Договор за безвъзмездна финансова помощ – № BG05SFPR003-1.006-0001-C01 (Партньорско споразумение № BGДК-СП-0007 от 29.09.2023 г.)

Бенефициент – Агенция за социално подпомагане

Доставчик на услугата – Община Габрово чрез Детска ясла „Зора“ (Детска млечна кухня)

Финансиране – Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд+

Продължителност на проекта – 11 декември 2023 г. – 30 ноември 2025 г.

Описание

Община Габрово e партньор на Агенцията за социално подпомагане за реализиране на дейностите по европроект „Детска кухня“. В рамките на подкрепата се предоставя храна по тристепенно меню за обяд. Потребителите се включват в проекта по предварително одобрен списък от Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово. Ваучери се издават ежемесечно на правоимащите законни представители на децата.

Основна цел

Осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.

Специфични цели

 • Удовлетворяване на основна потребност от прясно приготвена храна на деца от целевите групи (до 30 души дневно);
 • Осигуряване на помощ и подкрепа на целевите групи чрез съпътстващи мерки за преодоляване на социалната им изолация;
 • Разширяване на социалните услуги на територията на община Габрово и увеличаване броя на обхванатите потребители;
 • Постигане на положителен отзвук сред целевите групи, ползващи услугата;
 • Повишаване на общественото доверие към предоставянето на социални услуги.

Целеви групи

 • Правоимащи за предоставяне на социални и/или семейни помощи, както и помощи по реда на Закона за закрила на детето и правилника за неговото прилагане;
 • Семейства, с които работят отделите „Закрила на детето“;
 • Лица, за които са подадени сигнали от доставчици на социални услуги и други институции или източници на местно ниво.

Идентифицирането на нуждаещите се лица за подпомагане по проекта на територията на община Габрово се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово. След попълване на карта за участие родителите/законните представители на децата посещават детската кухня за издаване на абонаментна карта.

Основни дейности

 • Ежедневно приготвяне на храна за деца от 10 месеца до 3 години: супа, основно ястие и десерт – раздаване в работни дни;
 • Оказване на съпътстваща подкрепа за потребителите относно: предоставяните социални услуги и възможностите за включване; здравословно и балансирано хранене; други форми на подкрепа за конкретните нужди на целевите групи.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Задоволяване на най-непосредствените потребности от храна;
 • Здравословен начин на живот чрез консумация на питателна и качествена храна, отговаряща на възрастовите особености на детския организъм;
 • Превенция на маргинализацията на уязвимите групи и на лицата с ниски доходи;
 • Провеждане на съпътстващи мерки, които да минимизират риска от изоставяне на децата и осигуряване на условия за адекватно ранно детско развитие;
 • Повишаване на родителския капацитет чрез интегрирани услуги според нуждите на децата и семействата.

Документи за включване в списъка за предоставяне на „Детска кухня“ се подават на място в Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово. За информация: отдел „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Габрово, тел. 066 818 399, ел. поща s.m.ivanova@gabrovo.bg, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Публикации

Детската млечна кухня в Габрово предоставя ваучери на семейства в нужда

„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила“ „Основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Христо Ботев“ – Габрово“