Проект – „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“

Процедура – № BG05SFPR002-2.006 – Компонент 1

Финансиране – Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Бенефициент – Агенция за социално подпомагане

Доставчик на услугата „Приемна грижа“ – Община Габрово (Споразумение № ФС01-06621 от 19.12.2023 г.)

Продължителност на проекта – 1 януари 2024 г. – 31 декември 2024 г.

Обща цел

Усъвършенстване и разширяване на обхвата на приемната грижа чрез продължаване на предоставянето и́ на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Тя поставя специален фокус върху развитието на специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца – жертви на насилие или трафик и деца – непридружени бежанци. Проектът допълва предходния „Приеми ме 2015“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Специфични цели

 • Продължаване и надграждане на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса по деинституционализацията на деца;
 • Развиване на иновативен модел на организация и управление по предоставяне на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на услугата;
 • Планиране на потребностите от приемна грижа;
 • Създаване на консултативна група във връзка с координиране механизма на планирането на потребностите, обученията, наблюдение на услугата и др.;
 • Предоставяне на услугата „Приемна грижа”, вкл. и „Специализирана приемна грижа“;
 • Информиране и консултиране на: утвърдените приемни семейства относно възможностите за промяна на профила им; новите кандидати за приемни семейства относно специализирана приемна грижа за деца с увреждания и деца – непридружени бежанци, деца – жертви на насилие или трафик;
 • Набиране на кандидати за приемни родители;
 • Обучения на кандидатите за приемни родители и на семейства на близки и роднини, при които има настанени деца в риск, вкл. надграждащо специализирано обучение за заявилите желание за промяна на профила.

Целеви групи

 • Кандидати за приемни семейства, приемни семейства и семейства на близки и роднини;
 • Деца в риск;
 • Деца до 3-годишна възраст;
 • Деца с увреждания;
 • Деца – жертви на насилие и трафик;
 • Деца от общността в риск от изоставяне и техните семейства, вкл. и семейства на техни близки и роднини;
 • Деца в риск, търсещи или получили международна закрила (вкл. непридружени бежанци);
 • Деца, настанени в специализирани институции;
 • Деца, настанени в приемни семейства;
 • Деца, настанени в семейства на близки и роднини.

Дейности по проекта

 • Сформиране на екипи и специализирани комисии по приемна грижа;
 • Предоставяне на услугата „Приемна грижа“;
 • Индивидуална работа с децата, подготовка за настаняване и проследяване на всеки конкретен случай;
 • Обучение и подкрепа на семействата на роднини и близки, при които има настанени деца;
 • Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства; създаване на групи за самопомощ;
 • Разработване на единен финансов стандарт за услугата „Приемна грижа“.

Средства за възнаграждение на професионалните приемни родители

 • Работната заплата на приемен родител с едно дете е определена като 150% от минималната работна заплата;
 • Работната заплата на приемен родител с две деца е определена като 160% от минималната работна заплата;
 • Работната заплата на приемен родител с три и повече деца е определена като 170% от минималната работна заплата.

Разходи за дете, настанено в приемно семейство

Община Габрово изплаща месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта на децата и техните нужди, както следва:

 • за дете от 0 до 3 г. – 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година;
 • за дете от 3 до 14 г. – 1-кратния размер на линията на бедност за съответната година;
 • за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година;
 • за дете с увреждане – добавка от 30 на сто от линията на бедност за съответната година.

Освен тези средства приемното семейство получава и допълнителни средства по Закона за семейни помощи за деца в зависимост от степента и вида на увреждането.

Забл. За периода на удължаването на проекта след 01.01.2021 г. средствата за възнагражденията на професионалните приемни родители и за издръжката на настанените деца се осигуряват от държавния бюджет по програма „Подкрепа за децата и семействата“.

Към средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за дете до завършване на средно образование съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за семейните помощи за деца. Средствата за месечната издръжка се отпускат без да се взима под внимание размерът на доходите на приемното семейство въз основа на договора за настаняване на детето по чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето. Средствата се изразходват за храна, дрехи, обувки, учебни пособия и помагала, заплащане на такси в детски градини, транспортни разходи, лекарства и изследвания, разходи за ел. енергия, вода, отопление и санитарно-хигиенни материали. От тях приемното семейство осигурява и джобните пари за по-големите деца.

Кандидатстване

След постъпило запитване от кандидати за приемни родители към екипа по приемна грижа социален работник предоставя пълна информация за процеса на „Приемна грижа”. Кандидатите за приемни родители подават заявление до кмета на общината. Социалният работник договаря и планира с кандидатите процеса на проучване. Екипът по приемна грижа в рамките на проучването провежда не по-малко от пет срещи с кандидатите и останалите членове на тяхното домакинство, като най-малко две от срещите се провеждат в дома на кандидатите. Социални работници от екипа по приемна грижа организират и провеждат обучение.

Всички кандидати за приемни родители преминават през базово обучение, което включва най-малко четири сесии по 3 часа. Кандидатите за професионално приемно семейство освен базовото обучение, получават и надграждащо обучение, което да гарантира адекватно удовлетворяване потребностите на всяко настанено дете. Изготвя се доклад и становище за резултатите от обучението. Социалният работник от екипа по приемна грижа обобщава събраната информация в процеса на проучване (включително от обучението) и изготвя обобщен доклад. Докладът се внася в Комисия по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане“. Комисията дава становище относно възможностите на кандидатите и препоръка за тяхното утвърждаване или отхвърляне.


Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на моб. тел. 0883 245 151 – Яна Христова (нач.-областен екип), както и на място в Община Габрово – пл. „Възраждане“ № 3, ет. 3, ст. 317, ел. поща priemna-grizha@gabrovo.bg

Публикации

Община Габрово продължава партньорството с АСП за приемната грижа