Предоставянето на услугата „Приемна грижа“ в област Габрово ще продължи и през 2024 година. От първи януари дейностите се изпълняват по проекта „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) във връзка с модернизирането на системите за социална закрила“.

Габрово е сред общините, които партнират на АСП като доставчик на услугата чрез Областния екип по приемна грижа, ситуиран в града. Разходите за издръжката са предвидени в националния бюджет и по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. Приемната грижа в Габрово се развива вече 15-а година.

Новият проект допълва предходния „Приеми ме 2015“ и акцентира върху специализираната приемна грижа за деца с увреждания, за жертви на насилие или трафик и за деца – непридружени бежанци. Целта е да се усъвършенства и разшири обхватът на приемната грижа чрез предоставянето и́ на местно ниво като алтернатива за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Утвърдените и сега действащи в рамките на проекта „Приеми ме 2015“ областни екипи по приемна грижа и приемни семейства ще продължат участието си в новия проект. В момента са утвърдени 51 приемни семейства – 9 в Габрово, 21 за Дряново, 13 в Трявна и 8 за Севлиево. Свободните приемни семейства са 19, а в 32 се отглеждат 47 деца в риск. Шест семейства са в процес на обучение и оценка.

През 2023 г. в Габрово са настанени две деца, а са изведени четири – едно е реинтегрирано в биологичното семейство, две са осиновени, едно е настанено в приемно семейство в друга община. В Дряново са настанени четири деца, а са изведени единайсет – пет са реинтегрирани в биологичните семейства, две са преместени в Център за настаняване от семеен тип, три са осиновени в чужбина и едно е завършило средното си образование.

В Севлиево в приемни семейства са настанени три деца, а едно е било реинтегрирано. В Трявна са настанени шест и са изведени пет деца – от тях две са реинтегрирани, две са завършили средно образование, а едно дете е заживяло при осиновители.

Професионалните приемни родители получават средства за отглеждане на настаненото дете и финансово възнаграждение. С тях се сключва граждански договор и за едно дете получават 150% от минималната работна заплата, която е 933 лв., за две деца – 160%, за повече настанени деца в едно приемно семейство се изплащат 170% месечно.

Офисът на Областния екип по приемна грижа се намира в сградата на Община Габрово – пл. „Възраждане“ № 3, ет. 3, стая 317. За контакт: моб. тел. 0883 245 151, ел. поща priemna-grizha@gabrovo.bg

*Изображение: Pixabay.com

Обявен е жълт код за ниски температури за 9 януари
8 януари 2024
Зимна обстановка на 9 януари към 8:00 ч.
9 януари 2024