Проект – № 101056369 „Алианс на регионални иновационни екосистеми, базиран на стратегии за интелигентна специализация“ с акроним ARIES4 (Alliance of regional innovation ecosystems, based on smart sustainable specialisation strategies)

Финансиране – Програма „Еразъм+“ 2021–2027 г. на Европейския съюз; Процедура „Партньорства за иновации: Алианси“; Обособена позиция 1 „Алианси за образование и предприятия“

Обща стойност – 542 194.00 евро 

Бюджет за Община Габрово – 30 225.00 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 36 месеца (1 юли 2022 г. – 30 юни 2025 г.)

Пълноправни партньориДържавен университет на Навара, Испания (координатор); Университет на Южна Дания – Одензе, Дания; Общество за развитие на Навара, Испания; Университет „Карлщад“, Швеция; Община Габрово, България; Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, България; Форална общност на Навара – правителство на Навара, Испания; Енергиен център „Глава“,  Швеция; Консултантска агенция по иновации – Одензе, Дания

Асоциирани партньори „Сенстейт Технолоджис“ АД – Габрово, България; „Мехатроника“ АД – Габрово, България; Технически университет – Габрово, България; Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, България; Регион Вермланд – Швеция; Агрохранителен клъстeр „Нагрифууд“ – Навара, Испания; „Енерклъстeр“ – Навара, Испания

Водеща идея

Интелигентната специализация е европейска политика за иновации, характеризираща се с идентифициране и укрепване на регионалните конкурентни предимства с участие на заинтересованите страни. В контекста на Европейския зелен пакт и Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. стратегиите за интелигентна специализация (S3) са изправени пред преход към стратегии, в които устойчивостта е основен фактор (т. нар. S4+). Този проект представя алианс на европейски региони, пионери в подобен преход.

Обща цел

Създаване на механизъм за сътрудничество и обмяна на знания сред основните участници в стратегии за интелигентна специализация в европейските региони, за да се гарантира предоставянето на умения, инструменти и нагласи, необходими за еволюцията от S3 към S4+, определяйки модел, който други региони да следват.

Специфични цели

 • Обмен на знания между заинтересованите страни в изпълнението на стратегиите за интелигентна специализация на няколко европейски региона за проектиране и прилагане на регионални стратегии за интелигентна специализация и за предоставяне на инструменти за наблюдение;
 • Насърчаване на корпоративната социална отговорност и прехода към по-устойчиви бизнес модели чрез разработване на учебни материали и предоставяне на умения, необходими на мениджърите за управление на процеса;
 • Стимулиране на предприемаческите нагласи и умения сред участниците в регионалните иновационни екосистеми (с акцент върху студентите и учениците) за справяне с предизвикателствата на устойчивия преход;
 • Генериране на комуникационни структури за насърчаване на взаимодействието в регионите и предаване на знание към останалите европейски райони.

Целеви групи

 • Университети и професионални училища;
 • Доставчици на професионално обучение;
 • Местни и регионални власти;
 • Публичен сектор;
 • Бизнес среди;
 • Местни жители.

Цел на Община Габрово

Чрез участието си в проекта Община Габрово има за цел да надгради стратегията си за интелигентна специализация за периода 2021 – 2027 г. (S3), като я превърне в устойчива стратегия за интелигентна специализация (S4+).

Дейности

 • Управление и координация на проекта;
 • Установяване на сътрудничество между мениджърите на стратегиите за интелигентна специализация (местни и регионални власти) и академичните среди (университети) за разработване на инструменти и ръководства, които укрепват политиките;
 • Формиране на съвместни усилия на индустрията и университетите за предоставяне на знания и умения на бизнес мениджърите в подкрепа на прехода към устойчивост;
 • Ангажиране на студентите в интелигентна специализация и устойчивост за намиране на решения на предизвикателствата, идентифицирани от индустрията и правителството;
 • Изпълнение на комуникационния план на проекта, за който водеща организация е Община Габрово.

Очаквани резултати и положителни ефекти

Община Габрово заедно с партньорите в проекта да създаде нови механизми за сътрудничество в рамките на иновационната си екосистема, с които да подобри изпълнението на стратегията си за интелигентна специализация, като я превърне в устойчива стратегия с участието на всички заинтересовани страни.

Публикации

Ученици и студенти с бизнес идеи за привличане на млади таланти

Община Габрово развива интелигентната специализация по европроект

Връзки и контакти

Сайт на проекта

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“ „Топъл обяд в община Габрово“