Проект – „Топъл обяд в община Габрово“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“; Приоритетна ос 1 „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“

Договор за безвъзмездна финансова помощ – № BG05SFPR003-1.001-0156-C01 от 05.01.2023 г. (№ ФС01-0009); Допълнително споразумение № 1 – № BG05SFPR003-1.001-0156-C02 от 31.03.2023 г. (№ ФС01-0132); Допълнително споразумение № 2 – № BG05SFPR003-1.001-0156-C03 от 24.04.2023 г. (№ ФС01-0150)

Финансиране – Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд+

Стойност – 621 013.63 лв. (100% безвъзмездна финансова помощ), от които:

 • 544 748.80 лв. – средства за храна на 230 потребители
 • 38 132.42 лв. – средства за други разходи – административни, транспорт и съхранение
 • 38 132.41 лв. – разходи за съпътстващи мерки

Продължителност на проекта – 1 октомври 2022 г. – 30 септември 2025 г.

Описание

Услугата „Предоставяне на топъл обяд“ се изпълнява съобразно принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене. За трудноподвижните потребители, които не могат лично или с чужда помощ да получават храната, се осигурява доставка до дома. Изпълнението на услугата е в синхрон между Община Габрово – бенефициент по проекта; „Заведения за социални услуги“ – администратор по изпълнението на договора; „Соня Трейдинг“ ЕООД, гр. Габрово – изпълнител по приготвянето на топлия обяд и осигуряването на храна за директна консумация.

Основна цел

Подобряване качеството на живот, задоволяване на потребностите от храна и подпомагане на хора, които живеят в крайна бедност, изпитващи тежки материални лишения и/или живеят в социална изолация, на територията на община Габрово.

Специфични цели

 • Удовлетворяване на основна потребност от храна на 230 лица от рискови групи чрез предоставяне на топъл обяд;
 • Осигуряване на помощ и подкрепа на целевите групи чрез съпътстващи мерки за преодоляване на социалната им изолация;
 • Разширяване на социалните услуги на територията на община Габрово и увеличаване броя на обхванатите потребители;
 • Постигане на положителен отзвук сред целевите групи, ползващи услугата;
 • Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на целевите групи;
 • Повишаване на общественото доверие към предоставянето на социални услуги.

Целеви групи

 • Лица и семейства без доходи или с ниски доходи под линията на бедност;
 • Лица – обект на социално подпомагане, с установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности;
 • Лица с ниски доходи и здравословни ограничения, със затруднено самообслужване или с трайни увреждания, за които няма асистент по механизма „лична помощ“;
 • Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в уязвима ситуация и са с установена нужда от такова подпомагане;
 • Скитащи и бездомни лица.

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово. След запълване на капацитета от 230 места резервите ще бъдат включвани при освободена бройка.

Основни дейности

 • Ежедневна доставка до дома на потребителите в работни дни на храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт;
 • Оказване на съпътстваща подкрепа за потребителите относно: предоставяните социални услуги и възможностите за включване; ползване на административни общински услуги; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене; други форми на подкрепа за конкретните нужди на целевите групи.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Задоволяване на най-непосредствените потребности от храна;
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при подбора на потребителите;
 • Здравословен начин на живот чрез приготвяне на храна в деня на доставката;
 • Борба със загубите и разхищението на храни с цел намаляване изменението на климата;
 • Превенция на маргинализацията на уязвимите групи и на лицата с ниски доходи;
 • Минимизиране на риска от бедност и социално изключване.

Документи за включване в списъка за предоставяне на „Топъл обяд“ се подават на място в кв. „Христо Ботев“, ул. „Ивайло“ № 13. За информация: „Заведения за социални услуги“, тел. 066 806 022 и 066 806 551, ел. поща zsu.gabrovo@abv.bg, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

Публикации

Услугата „Топъл обяд“ е подсигурена до 2025 г.

Община Габрово кандидатства за още 6 месеца „Топъл обяд“

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“ „Обществените поръчки като възможност за въвеждане и насърчаване на иновациите“ (PROCEDIN)