Закриване на ОУ „Цанко Дюстабанов“, Габрово, считано от 01.08.2018 г.

Решение 38

Актуализация на бюджета и инвестиционната програма на Община Габрово за 2018 година към 29.03.2018 г.

Решение 39

Приложение №1

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG16RFOP001-5.001-029-C01 „Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Решение 40

Приложение №1

Приемане на годишен отчет за дейността за 2017 г., инвестиционна програма за 2018 г., счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци по прекия метод и справка за нетекущите активи, представени от 'ДКЦ І Габрово' ЕООД

Решение 41

Приложение №1

Разрешение за отпускане на кредит от фонд 'Енергийна ефективност и Възобновяеми Източници /ФЕЕВИ/ за реализиране на инвестиционен проект 'Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в Първа база на 'Диагностично-консултативен център І Габрово' ЕООД в размер на 900 000 лева, като същия ще бъде обезпечен с особен залог за бъдещи вземания

Решение 42

Приложение №2

Подновяване срока на договора за възлагане на управлението на 'Общински пътнически транспорт' ЕООД - Габрово

Решение 43

Приложение №1

Отмяна на Наредба № 9 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Габрово

Решение 44

Провеждане на конкурс за избор на Изпълнителен директор на Фондация 'Узана' - Габрово

Решение 45

Преобразуване на ЕМО 'Етър' - Габрово от общински културен институт в регионален културен институт

Решение 46

Разширяване на целевата група и промяна в наименованието на Дневен център за деца с увреждания

Решение 47

Приложение №1

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - Габрово за 2017 г.

Решение 48

Приложение №1

Отчет за изпълнените дейности през 2017 г., съгласно приетата 'Програма за опазване на околната среда на община Габрово', с период на действие 2016-2020 г.

Решение 49

Приложение №1

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2017 г.

Решение 50

Приложение №1

Промяна в състава на Обществения съвет към Община Габрово

Решение 51

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, бул. Могильов № 2, вх. В, ет. 1, ап. 2
- отказ от закупуване  на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово:
 ул. Младост № 12, вх. В, ет. 1, ап. 1
 ул. Петър Падалски № 3, ет. 1, ап. 3
 ул. Селимица № 9, вх. В, ет. 5, ап. 15 и
- събаряне на сгради, частна общинска собственост, намиращи де в гр. Габрово, ул. Шейново № 6 и ул. Шейново № 8

Решение 52

Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект:Трасе на ел.провод до ПИ с идентификатор 83034.512.26 по КК на с. Шарани, община Габрово

Решение 53

Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда /ПИ 14218.550.258, гр. Габрово/

Решение 54

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.502.483, ул. Ген. Николов, гр. Габрово/

Решение 55

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - земеделска земя - имот № 014008 в землище Яворец, община Габрово

Решение 56

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - земеделска земя - имот № 17284 в землище Яворец, община Габрово

Решение 57

Приложение №1

Учредяване възмездно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост - представляващ ПИ 14218.509.587 по кадастралната карта на Габрово, ул. Дунав

Решение 58

Приложение №1

Учредяване възмездно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост - представляващ ПИ 14218.509.586 по кадастралната карта на Габрово, ул. Дунав 

Решение 59

Приложение №1