Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 март 2018 г.

Решение 60

Приложение №1

Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД с цел осигуряване средства за собствения принос на Община Габрово и мостово финансиране за реализацията на проект 'Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово'

Решение 61

Приложение №1

Поемане на общински дълг, чрез сключване на договор за лизинг за закупуване на транспортни средства за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители

Решение 62

Приложение №1

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово (приета с Решение № 29/26.02.2015 г., изм. с Решение № 31/05.03.2015 г., доп. с Решение № 52/26.03.2015 г.)  - първо четене

Решение 63

Приложение №1

Приложение №2

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ /Приета с Решение № 253/23.12.2008 г., изм. с Решение № 28/18.03.2010 г., изм. с Решение № 8/27.01.2011 г., изм. с Решение № 29/22.12.2011 г., изм. с Решение № 268/19.12.2013 г., изм. с Решение № 14/29.01.2015 г., изм. с Решение № 74/23.12.2015 г., изм. с Решение № 184/29.09.2016 г./ - първо четене

Решение 64

Приложение №1

Приемане на годишен финансов отчет за дейността, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци по прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен баланс, справка за начислените и преведени в Община Габрово наеми, и доклад от независим одитор за 2017 г. представени от „Общински пътнически транспорт” ЕООД

Решение 65

Приложение №1

Приемане на Програма за развитието и дейността на 'Общински пътнически транспорт' ЕООД, Габрово

Решение 66

Приложение №1

Разпореждане с ДМА, собственост на 'Общински пътнически транспорт' ЕООД, гр. Габрово

Решение 67

Приложение №1

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Габрово 2014-2020 за 2017 г.

Решение 68

Приложение №1

Отчет за 2017 г. на изпълнението по приложение на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017-2023

Решение 69

Приложение №1

Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово

Решение 70

Приложение №1

План за развитие на социалните услуги в община Габрово за 2019 г.

Решение 71

Приложение №1

Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

Решение 72

Приложение №1

Промяна наименованието на социалната услуга от резидентен тип 'Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи  без увреждания' в 'Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания'

Решение 73

Дофинансиране на ЦНСТ „Мирни дни“, ЦНСТ „Хризантема“, ЦНСТ „Велчевци“ и дневен център за деца с увреждания от бюджета на Община Габрово с цел осигуряване на средства за  подобряване качеството на предоставяните социални услуги за деца

Решение 74

Приемане на годишен отчет за дейността, отчет за приходите и разходите и баланс на „Регионален хоспис” ЕООД

Решение 75

Приложение №1

Отпускане на еднократна финансова помощ на Пресияна Севдалин Христова, на 8 години за участие в конкурса 'Детски Пирин фолк' в гр. Сандански 2018 г.

Решение 76

Застраховане на имоти частна общинска собственост на основание чл. 9, ал. 2 от ЗОС

Решение 77

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение 'Социален диалог - 2001' Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост на ул. Радецка № 18, ет. 3

Решение 78

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. Станционна № 9, гр. Габрово

Решение 79

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Офиси, ул. Брянска № 58/

Решение 80

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.550.257, бул.Трети март, гр. Габрово)

Решение 81

Приложение №1

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ /Приета с Решение № 253/23.12.2008 г., изм. с Решение № 28/18.03.2010 г., изм. с Решение № 8/27.01.2011 г., изм. с Решение № 29/22.12.2011 г., изм. с Решение № 268/19.12.2013 г., изм. с Решение № 14/29.01.2015 г., изм. с Решение № 74/23.12.2015 г., изм. с Решение № 184/29.09.2016 г./ - второ четене

Решение 82

Приложение №1

Разрешение за изработване  на Подробен устройствен план-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура в ПИ с идентификатори:14218.201.51; 14218.201.53; 14218.201.55 по КК на гр.Габрово

Решение 83

Удостояване със званието 'Почетен гражданин на град Габрово' и с 'Почетния знак на града'

Решение 84