Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2017 г. и на инвестиционната програма към 31.08.2017 г.

Решение 151

Приложение №1

Актуализиран бюджет и информация за изпълнението бюджета на Община Габрово за 2017 г. към 30 юни 2017 г.

Решение 152

Приложение №1

Изменение на Решение № 131/27.07.2017 г. на Общински съвет - Габрово, относно приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2016 г.

Решение 153

Приложение №1

Изменение и допълнение на Решение № 8/26.01.2017 г. в т. 16.5, изм. с  Решение № 34/30.03.2017 г. в т. 16.5 за подпомагане дейността на лицензирани и регистрирани в Община Габрово за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове

Решение 154

Разпределяне на печалбата за 2016 г. на 'Регионален хоспис' ЕООД

Решение 155

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG05М2ОР001-3.001-0044  “Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово”, финансиран по Оперативна програма 'Наука и образование за интелигентен растеж' 2014-2020 г.

Решение 156

Приложение №1

Подписване на Запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане по проект BG16RFOP001-1.016-00003 “Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово”, финансиран по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020 г.

Решение 157

Приложение №1

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG16RFOP001-1.016-0002 “Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово”, финансиран по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020 г.

Решение 158

Приложение №1

Сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД с цел осигуряване на средствата за собствен принос на Община Габрово за реализацията на проект 'Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда'

Решение 159

Приложение №1

Наредба за определяне на условията  и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг - второ четене

Решение 160

Приложение №1

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища първо четене

Решение 161

Предложение до Министъра на образованието и науката за включване на общински училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2017/2018 г.

Решение 162

Утвърждаване на самостоятелни паралелки от общинските училища, с брой ученици под установения минимум, за учебната 2017/2018 година, съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

Решение 163

Сключване на договор с ТП 'ДГС Габрово' за управление на горските територии, собственост на Община Габрово

Решение 164

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ на част от ЦГЧ /юг/ и кв. Радичевец гр. Габрово  /в цифров и графичен вид/

Решение 165

Приложение №1

Даване съгласие за промяна границите на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 14218.76.1 и 14218.509.57 /публична общинска собственост/ по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с установена явна фактическа грешка и нанасяне на верните регулационни линии на УПИ  I – за жилищно строителство от кв. 202 по плана на гр. Габрово – изток

Решение 166

Приложение №1

Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на ел. провод до ПИ с идентификатор 14218.503.624 по КК на гр. Габрово

Решение 167

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ 'Христо Ботев', гр. Габрово, представляващ Бюфет за продажба на закуски

Решение 168

Приложение №1

Отдаване под наем на част от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ първи етаж от двуетажна сграда - Здравна служба в с. Драгановци на Сдружение Ловно-рибарско дружество 'Чардафон' Габрово

Решение 169

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 10, ет. 4, ул. 'Зелена ливада' № 34, гр. Габрово

Решение 170

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 14, ет. 5, ул. 'Венец' № 18, гр. Габрово/

Решение 171

Приложение №1

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с предложение за продажба на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово:
- ул. 'Младост' № 12, вх. В, ет. 1, ап. 1;
- ул. 'Петър Падалски' № 3, ет. 1, ап. 3;
- бул. 'Могильов' № 2, вх. В, ет. 1, ап. 2 и
- ул. 'Селимица' № 9, вх. В, ет. 1, ап. 3

Решение 172

Приложение №1

Предоставяне под наем на Държавен куклен театър - Габрово общинско жилище от групата 'Ведомствени жилища', на основание чл. 17, ал. 2, т. 2 от НУРУЖННОЖ

Решение 173

Приложение №1

Опрощаване на дълг към държавата на Евелина Любомирова Балабанова, живуща в гр. Габрово, бул. “Могильов” № 61, вх. В, ап.11

Решение 174