Приемане проектобюджет за местни дейности на Община Габрово за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 2019-2020 г.

Решение 175

Приложение №1

Одобряване на бизнес програма за развитието и дейността на „ДКЦ 1 Габрово“ ЕООД за периода 2018-2020.

Решение 176

Приложение №1

Кандидатстване по схема за насърчаване употребата на електромобили, Инвестиционна програма за климата към Национален Доверителен Екофонд.

Решение 177

Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП - парцеларен план /ПП/ за обект „Газоснабдяване на община Габрово“, подобект „Отклонение от ГРМ извън границите на урбанизираната територия за захранване на промишлена зона с. Яворец, община Габрово“ и Специализирана план-схема за газоразпределителна мрежа на с. Яворец, община Габрово.

Решение 178

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за ПИ с идентификатор 14218.112.511 по КК на гр. Габрово, във връзка с разширяване на площадката върху горска територия и промяна предназначението на ПИ с идентификатор имот 14218.112.512 по КК на гр. Габрово за жилищно строителство.

Решение 179

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионално сдружение на Общини „Централна Стара планина“ Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост на ул. Опълченска № 9, ет. 2, гр. Габрово.

Решение 180

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Районна колегия на Български зъболекарски съюз - Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост на ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет. 3, гр. Габрово.

Решение 181

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на народно читалище „Пробуда-1928“, с. Козирог, върху имот - частна общинска собственост - масивна двуетажна сграда-читалище и здравна служба, с. Козирог.

Решение 182

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение Спортен клуб „Киокушин“ Габрово, върху самостоятелен обект - частна общинска собственост на ул. „Орлово гняздо“ № 17 А, гр. Габрово.

Решение 183

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 12, ет. 4, ул. „П. Падалски“ № 5, гр. Габрово.

Решение 184

Приложение №1

Отдаване под наем на част от нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ част от смесена сграда /монолитна/, находяща се извън строителния полигон на с. Жълтеш на Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“, Габрово.

Решение 185

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  УПИ Х-70 за обществено обслужване от кв. 12 по плана на с. Лесичарка, общ. Габрово.

Решение 186

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 13, ет. 5, ул. „Свищовска“ № 108, гр. Габрово/.

Решение 187

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 1, ул. „Арх. Ат. Донков“ № 15, гр. Габрово/.

Решение 188

Приложение №1

Сключване на сделка за придобиване на собствеността на част от ПИ с идетификатор 14218.525.146 по КК на гр. Габрово (с проектен идентификатор 14218.525.174)

Решение 189