Актуализация на бюджета на Община Габрово към 30 септември 2017 година

Решение 190

Приложение №1

Продажба на ДМА от 'Общински пътнически транспорт' ЕООД Габрово

Решение 191

Приложение №1

Изменение на Решение № 60/31.03.2016 г., изм. с Решение № 201/27.10.2016 г. на Общински съвет - Габрово

Решение 192

Предоставяне безвъзмездно за управление 10 /десет/ броя паркоместа - публична общинска собственост, находящи се в имот с идентификатор 14218.505.705 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово

Решение 193

Приложение №1

Разрешаване на частично изменение  на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за УПИ IV-446 - за учебно заведение, кв. 41  по плана на град Габрово – кв. Борово – Велчевци /III част/,  с цел промяна отреждането на имота за „социални дейности” и промяна предназначението на съществуващото общежитие.

Решение 194

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище 'Габрово-2002', гр. Габрово, върху имот - частна общинска собственост, с идентификатор 14218.504.7.11, находящ се на ул. 'Ивайло' № 13, вх. Б, ет. 0, гр. Габрово

Решение 195

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище 'Развитие - Пенчо Дамянов-2017', с. Копчелии, върху част от имот - частна общинска собственост - масивна смесена сграда на един етаж - за магазин и клуб - с. Копчелии

Решение 196

Приложение №1

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с предложение за продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. 'Видима' № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 8 и събаряне на сгради, частна общинска собственост, намиращи се в гр. Габрово, ул. 'Ягода' № 6 и ул. 'Лазурна' № 10

Решение 197

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие - Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция земеделие - Габрово

Решение 198

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект 'Газоснабдяване на Община Габрово'; Подобект:Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на гр. Габрово за захранване на ПИ с идентификатор 14218.22.94 по КК на гр. Габрово

Решение 199

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.190.32 по КК на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'

Решение 200

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.23.76 по КК на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'

Решение 201

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за включване на ПИ с проектен идентификатор 14218.305.173 /част от ПИ с идентификатор 14218.305.289/ по КК на гр. Габрово в границите на Застроителния и регулационен план на гр. Габрово, 81 част

Решение 202

Молба за опрощаване на дължими публични държавни вземания от Росица Фидосова Маринова

Решение 203