Поемане на дългосрочен дълг във връзка със сключване на договор с гарантиран резултат за реализация на проект 'Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово'

Решение 204

Приложение №1

Кандидатстване на 'ДКЦ І Габрово' ЕООД за финансиране на проекти от НДЕФ

Решение 205

Приложение №1

Вливане на ОЗ 'Озеленяване' и дейности 'Радио транслационни възли' и 'Улично осветление' при Община Габрово в общинско предприятие 'Благоустрояване', гр. Габрово

Решение 206

Приложение №1

Предложение за промяна на проект на Наредба за условията и реда за установяване жилищни нужди и настаняване в общински жилища и приемане на второ четене на Наредба за условията и реда за установяване жилищни нужди и настаняване в общински жилища

Решение 207

Приложение №1