Актуализация на бюджета на Община Габрово за 2017 г. и на инвестиционната програма към 30.11.2017 г.

Решение 208

Приложение №1

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределяне на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово - първо четене

Решение 209

Приложение №1

Продажба на общински имот, предвиден като придаден по регулация към имот на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, находящ се на ул. Зорница № 1, кв. Русевци, гр. Габрово

Решение 210

Приложение №1

Съгласие за промяна предназначението на къща „Кръстник Колчев хан“ от комплекса на Етнографски музей на открито „Етър“, град Габрово, от административна в многофункционална музейно-експозиционна сграда

Решение 211

Приложение №1

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост /АОС № 1/29.11.2005 г./, представляваща 'Билкопродавница', разположена на втория етаж в полумасивна сграда /къща - Хлопкарска работилница/ в Занаятчийска чаршия, ЕМО 'Етър' Габрово

Решение 212

Приложение №1

Вземане на Решение по свиканото Общо събрание на акционерите на 'ОББ' АД

Решение 213

Приложение №1

Провеждане на конкурс за избор на Изпълнителен директор на Фондация „Узана” – Габрово

Решение 214

Приложение №1

Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и физическо лице върху УПИ VІ-509,508 - за производствена и складова дейност /ул. Орловска/

Решение 215

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 81904.8.26 по КК на с. Чарково, община Габрово

Решение 216

Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 588, кадастрален район 35 по плана на новообразуваните имоти на м-ст 'Шенени', землище на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - за 'жилищно строителство'

Решение 217

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за имот № 080021 в землището на с. Кметовци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за 'производствена и складова дейност'

Решение 218

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди за имот № 080050 по КВС на землище с. Поповци, община Габрово

Решение 219

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на ел.провод до ПИ с идентификатор 83034.512.26 по КК на с. Шарани, община Габрово

Решение 220

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 6, кадастрален район 511 по плана на новообразуваните имоти на м-т 'Брусовете', землище с. Донино, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - за 'жилищно строителство'

Решение 221

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за имот № 036151 по КВС на землище с. Лесичарка, във връзка с разширяване на площадката върху земеделска земя - имот № 036153 по КВС на землище с. Лесичарка, община Габрово

Решение 222

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за имот с проектен № 016029 /част от имот № 016021/ в землището на с. Борики, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - за 'съоръжения на техническата инфраструктура'

Решение 223

Разрешаване на изработване подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 38920.519.55 по кадастралната карта на с. Костенковци, общ. Габрово, с цел отреждането на имота от „комплекс за образование“ в „обществено обслужване и жилищно строителство” и промяна предназначението на съществуващото училище

Решение 224

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ 'Акад. Иван Гюзелев', гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение 225

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция земеделие Габрово /по писмо вх. № ОССД-02-01-150/06.07.2017 г./

Решение 226

Приложение №1

Предоставяне на имоти - 'полски пътища' и 'напоителни канали' попадащи в масивите за ползване в съответните землища на община Габрово на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

Решение 227

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция земеделие Габрово /по писмо вх. № ОССД-01-01-258/19.09.2017 г./

Решение 228

Приложение №1

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:

      - предложение за продажба на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово, ул. „Петър Падалски” № 6, ет. 2, ап. 5 и ул. „Видима” № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 8;

      - събаряне на сгради, частна общинска собственост, намиращи се в гр. Габрово, ул. „Ягода” № 6 и ул. „Лазурна” № 10

Решение 229

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост /Офис на ул. Юрий Венелин № 16/

Решение 230

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /земеделска земя - 14218.16.53, землище Габрово/

Решение 231

Приложение №1

Продажба на Земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда /УПИ ІІ от кв. 32, с.Яворец, общ. Габрово/

Решение 232

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 3, ет. 1, ул. Петър Падалски № 3, гр. Габрово/

Решение 233

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 2, ет. 1, бул. Могильов № 2, вх. В, гр. Габрово/

Решение 234

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 15, ет. 5, ул. Селимица № 9, гр. Габрово/

Решение 235

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост по реда на чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ /Апартамент № 1, ет. 1, ул. Младост № 12, вх. В, гр. Габрово

Решение 236

Приложение №1

Молба за опрощаване на дължими публични държавни вземания от Дарина Грозева Грозева

Решение 237

Застраховане на имоти частна общинска собственост на основание чл. 9, ал. 2 от ЗОС

Решение 238

Приложение №1

Именуване на улиците в с. Киевци, общ. Габрово

Решение 239