Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД

Решение 240

Приложение №1

Определяне на представител на Община Габрово в комисията за изработване на областната здравна карта

Решение 241

Приложение №1