Междинна оценка на Общински план за развитие на община Габрово 2014 - 2020 г.

Решение 242

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово по Проект „Красива България“ за 2018 г.

Решение 243

Одобряване на разходите за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за обслужваните населени места за 2018 г.

Решение 244

Приложение №1

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми

Решение 245

Приложение №1

Приложение №2

Определяне на спортен обект и съоръжения за отдаване под наем

Решение 246

Приложение №1

Увеличаване капацитета на социалната услуга в общността „Домашен социален патронаж“ от 225 на 275 места, считано от 01.01.2018 г.

Решение 247

Отпускане на финансови средства от Общинския бюджет за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в „Регионален Хоспис” ЕООД – гр.Дряново, живущи на територията на Община Габрово за 2018 г.

Решение 248

Отпускане на финансови средства от бюджета на Община Габрово за 2018 г. за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Габрово

Решение 249

Еднократно финансово подпомагане за закупуване на самолетни билети на участници в програма по ученически обмен между Габрово и град Тойоаке, Япония

Решение 250

Разрешение за изработване на Специализирана план-схема на газоразпределителната мрежа на гр.Габрово, етап-I 2017 и Подробен устройствен план-Парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на Община Габрово“; Подобект: „Отклонение от ГРМ на гр.Габрово /извън границите на урбанизираната територия/ за захранване на ПИ с идентификатор 14218.711.4 по кадастралната карта на гр. Габрово“

Решение 251

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ зa новообразуван имот № 17, кадастрален район 514 по плана на новообразуваните имоти на м-т „Брусовете I“, землище на с. Донино, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди – за „ жилищно строителство“

Решение 252

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово,
- във връзка с продажба на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово
        ул. „Зелена ливада”  № 34, вх. Б, ет. 4, ап. 10;
        ул. „Венец” № 18, вх. А, ет. 5, ап. 14;
        ул. „Петър Падалски” № 5, ет. 4, ап. 12;
        ул. „Арх. Ат. Донков” № 15, вх. Г, ет. 1, ап. 1 и
-отказ от закупуване на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово,
        ул. „Свищовска” № 108, вх. Д, ет. 5, ап. 13.

Решение 253

Приложение №1

Даване на съгласие за Откриване на Център за подкрепа на личностно развитие, изпълняващ дейност за кариерно ориентиране и консултиране на ученици 1-12 клас в област Габрово

Решение 254