МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

 Самостоятелен обект в сграда за продажба – частна общинска собственост, представляващ  търговски обект, с идентификатор  14218.510.243.1.8

Обектът ще се продава на търг с явно наддаване, при първоначална цена 209 220 лв. (ДВЕСТА И ДЕВЕТ ХИЛЯДИ ДВЕСТА И ДВАДЕСЕТ ЛВ.) без ДДС.


Описание на имота:

  Търговски обект, разположен на първи етаж от пет етажна, административна сграда, която попада в централна градска част на гр.Габрово, ул. „Радецка” №18.

Функционален тип на населеното място – І-ви функционален тип съгласно Единния класификатор на административните и териториални единици в РБългария.

Строителна зона – І-ва зона – ЦГЧ.

Преобладаващо застрояване – средно етажно жилищно застрояване с единични високоетажни сгради предимно за обектите на силно развитата обслужваща сфера.

Инженерна инфраструктура – много добре развита. Изградени са електроснабдителните, водопроводни и канализационни мрежи.

Социална инфраструктура – много добре развита. В района е добре застъпена обслужващата сфера на всички нива.

Транспортна достъпност – добра. Добре развита улична и алейна мрежи. Имотът е в петминутния изохрон до спирки на масовия градски транспорт. Сграда е достъпна от ул. “ Радецка ”.

Екологични показатели – добри.

 

Характеристики на обекта: Оценяваният имот представлява търговски обект, разположен на първи етаж от пет етажна, административна сграда, която попада в централна градска част на гр.Габрово, ул. „Радецка” №18.   Състои се от търговска зала, складово помещение и санитарен възел, граничи с магазин ЦБА. Местоположението на района, в който се намира имота, създава благоприятни условия за достъп до всички части на града.  Спирките на масовия автобусен   транспорт №1, 5, 7, 10, 14, 15, 22, 24, 31 и 32 са на около 50м.. Районът е близо до административния и културен център на града: Областна управа, Община, Съдебна палата, Дом на културата, Драматичен театър,  централен общински пазар, НАП. В района има магазини за ежедневно обслужване, кафе-аперитиви и ресторанти.

Кадастрален идентификатор14218.510.243.1.8

Година на построяване: 1950г.

Площ по документи: площ 242 кв.м, с предназначение: За търговска дейност, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена.

 

Вид конструкция:  стоманобетонови греди, колони и плочи изпълнени по монолитен начин.

 

Функционално предназначение:  За търговска дейност,

Адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Радецка № 18

Начална тръжна цена209 220 лв. без ДДС. 

СНИМКИ