МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Поземлен имот за обществено обслужващи дейности,  заедно с построените в него масивни сгради за продажба – частна общинска собственост, представляващ  УПИ XVIII-51 от кв.12 по плана на с.Гъбене,  общ.Габрово  заедно със:

-сграда, състояща се от стара част на един етаж, със ЗП 494кв.м., частично на сутерен с площ 50кв.м. и нова част на един етаж със ЗП 405 кв.м., частично на сутерен с площ 126 кв.м.

Обектът ще се продава на търг с явно наддаване, при първоначална цена    73 300 лв.  (седемдесет и три хиляди и триста ЛВ.) без ДДС.


Описание на имота: Урегулиран поземлен имот ХVІІІ-51 от кв. 12 по план на с. Гъбене, общ. Габрово, с площ от 10 070 кв.м., заедно с построените в него сгради (бивше училище)  с обща застроена площ 899 кв.м. състояща се от стара част на един етаж, със ЗП 494кв.м., частично на сутерен с площ 50кв.м. и нова част на един етаж със ЗП 405 кв.м., частично на сутерен с площ 126 кв.м

Инженерна инфраструктура: имотът е свързан с електроснабдителни и водоснабдителни мрежи, отпадни води заустени в канализация, изградена по основната улица на селото.

Транспортна достъпност: междуселищен автобусен  транспорт.

Социална инфраструктура: В близост до имота са магазини, заведения за обществено хранене, кметство, читалище, църква и не действащо детско заведение.

Екологични показатели: селото е благоустроено, имотът е в центъра на селото, теренът му е със слаб наклон на юг към прилежащата улица, районът е екологично чист.

  

Характеристики на обекта: изградена спортна площадка (компрометирана),  възможност до двора с превозни средства през голяма двукрила врата, ограда частично с каменни подпорни стени, в дворното място има едра дървесна растителност- борове, ели и липи. Сградите са за основен ремонт.

 

Година на построяване: стара сграда -1895г., през 1934г. е извършен основен ремонт , нова част към основна сграда - 1984г.

Площ по документи: площ на поземления имот 10 070 кв.м., обща застроена площ 899 кв.м.

Вид конструкция: масивна с каменни основи и зидове, дървен гредоред, нова част –масивна, монолитна  с носещи стоманобетонови елементи.

Функционално предназначение:   За обществено обслужващи дейности.

Адрес: с.Гъбене, общ. Габрово,    

Начална тръжна цена: 73 300лв. (седемдесет и три  хиляди и триста ЛВ.) без ДДС. 

 

СНИМКИ