Проект – „ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“

Финансиране – мини грантова схема на проект LADDER („Local Associations as Drivers for Development and Education Raising“ – „Местните власти като двигатели на развитието и повишаване на познанието“), изпълняван от Национално сдружение на общините в Република България със средства от Европейската комисия по Програма „Неправителствени организации и местни общности в развитие“ 2014-2020 г.

Стойност 7 500.00 лв., от които:

 • 6 375.00 лв. – безвъзмездна финансова помощ – 85%
 • 1 125.00 лв. – съфинансиране на бенефициента – 15%

Бенефициент – Община Габрово (Общински съвет по наркотични вещества - ОбСНВ)

Партньори – Фондация „Общност Ново начало“, гр. Банкя и Сдружение „Майки срещу дрогата“, гр. Пловдив

Продължителност на проекта – 1 май – 15 октомври 2017 г.

Обща цел

Ограничаване на проблема с употребата и злоупотребата с наркотични вещества чрез изготвяне и реализиране на превантивна образователна програма, прилагаща на практика концепцията DEAR (Development Education and Awareness Raising – Обучение за развитие и повишаване на познанието).

Специфични цели

 • Изготвяне и реализиране на превантивна образователна програма на база анкетно проучване и анализ на местно ниво;
 • Обмяна на опит между представители на институции и организации чрез създаване на мрежа от специалисти;
 • Формиране на нагласи за здравословен и активен начин на живот сред младите хора;
 • Развиване на умения у родителите за общуване с децата и умения за разпознаване на проблеми след употребата на наркотици;
 • Привличане на родители и медии за партньори в процеса на превенция от наркотици сред младите хора;
 • Повишаване на толерантността в обществото към наркотиците и зависимостите чрез провеждане на широка медийна кампания;
 • Стимулиране на гражданската активност на младите хора и популяризиране на доброволчеството в Младежки съвет по наркотични вещества /МСНВ/ към Община Габрово.

Целеви групи

 • Доброволци от МСНВ на възраст 14-25 г.;
 • Педагози от училището, реализиращо пилотно превантивната програма;
 • Ученици на възраст 14-19 г., обхванати от превантивната образователна програма;
 • Родители, обхванати от превантивната образователна програма;
 • Представители на регионални медии;
 • Лица от общността, до които ще достигне медийната кампания.

Дейности

 • Провеждане на представително анкетно проучване относно причините за употреба и злоупотреба с наркотични вещества сред ученици от 8-12 клас;
 • Сформиране на мултидисциплинарен екип от представители на ОбСНВ и Превантивно-информационен център по зависимости /ПИЦ/ към Община Габрово, Сдружение „Майки срещу дрогата“, Фондация „Ново начало“, медии, Национален център по наркомании – София и Регионално управление по образованието – Габрово за разработване на модел на превантивна образователна програма за превенция на наркоманиите;
 • Провеждане на две 3-дневни обучения за прилагане на програмата – за доброволци от МСНВ и педагози – класни ръководители от училището, прилагащо програмата;
 • Прилагане на превантивната образователна програма от ОбСНВ, МСНВ, организациите-партньори, педагози, местни медии;
 • Оценка на ефективността на превантивата програма.

Резултати и положителни ефекти

 • Повишена информираност у целевите групи по проблема „наркотици и зависимости“;
 • Развити социални и личностни умения у младежите- и родителите-участници;
 • Формирани нагласи за здравословен начин на живот и утвърдени ценности за успешна реализация;
 • Променени нагласи в част от обществото за употребата на наркотици и повишена толерантност към зависимите лица;
 • Развито критично мислене и умение за търсене, обработка и синтез на информация за наркоманиите;
 • Стимулирана гражданска активност на родители и младежи;
 • Повишен институционален капацитет за превенция на наркоманиите;
 • Повишен капацитет на доброволци от МСНВ за превантивна дейност сред връстници в училищна и извънучилищна среда. 

Публикации

Учителки от ПМГ ще прилагат полски опит за предпазване от рисково поведение и зависимости – Надежда Тихова, в. „100 Вести“ (бр. 229/05.10.2017, стр. 1, 5)

Учители от ПМГ стажуваха във Варшава

„Доза истина“ с ученици от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – „Габрово Нюз“, 28.06.2017 г.

Калин Петков: „Ние се учим, че любовта, която получаваш, е равна на тази, която даваш“ – Надежда Тихова, в. „100 Вести“ (бр. 136/16.06.2017, стр. 8)

Разговори от първо лице за риска от наркотиците трогнаха родители и ученици от ПМГ

Веселина Божилова: „Има и щастливи развръзки при наркотиците, но много трудно се постигат“ – Надежда Тихова, в. „100 Вести“ (бр. 135/15.06.2017, стр. 2)

Ученици и учители от ПМГ се обучиха да прилагат програма срещу рисково поведение

Програма за профилактика на рисковото поведение за пръв път ще се прилага в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Надежда Тихова, в. „100 Вести“ (бр. 121/30.05.2017, стр. 8)

Създават образователна програма за предотвратяване употребата на наркотици от младежи –Тихомир Църов, „Дарик радио“, 30.05.2017 г.

Обучават ученици и родители за риска от наркотиците

„ФестивалНО в квартала“ „Young@Opera“ – „Младите в операта“