Проект – 5803 „Да намерим нашите ниши за устойчиво местно икономическо развитие, като засилим връзката между хора, място и технология“ с акроним iPLACE (Finding our niches for sustainable local economic development leveraging the nexus of people, place and technology)

Финансиране – Програма за междурегионално сътрудничество „Урбакт ІІІ“ 2014 – 2020 г.; Тематична област 3. „Конкурентоспособност на МСП“

Обща стойност – 106 180.00 евро, от които:

  • 85 415.50 евро – Европейски фонд за регионално развитие
  • 20 764.50 евро – национално и регионално съфинансиране

Бюджет за Община Габрово – 6 100.00 евро, от които:

  • 5 185.00 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 85%)
  • 915.00 евро – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България (15%)

Продължителност на проекта – 48 месеца (7 октомври 2019 г. –  26 март 2021 г.)

Партньорство по проекта – iPlace обхваща десет европейски града с големина под 100 хил. жители, разположени главно в периферията на Европейския съюз

Участват: Амаранте – Португалия (водещ партньор); Балбриган – Ирландия; Габрово – България; Гросето – Италия; Херлен – Нидерландия; Кочеве – Словения; Медина дел Кампо – Испания; Пярну – Естония; Пори – Финландия; Салдус – Латвия. 

Обща цел

Създаване на десет уникални стратегии за икономическо развитие, насочени към особеностите на участващите градове и генериране на екосистеми за иновации. Партньорите ще се фокусират върху собствените икономически силни страни и утвърждаване на стратегически методи за активизиране на местната икономика, адаптиране на градовете към бъдещи икономически промени и определяне на методология за устойчиви градове.

Специфични цели

  • Предоставяне на експертиза за специфични пилотни инициативи в мрежата;
  • Учене между партньорите чрез интегриран подход;
  • Транснационален обмен на знания и повишаване на капацитета;
  • Капитализиране на резултатите и взаимодействие между градовете.

Основни дейности

  • Фаза 1 – преглед на състоянието на градовете – партньори в мрежата; разработване на проектно предложение, свързано с подготовка на местни стратегии за икономическо развитие;
  • Фаза 2 – кандидатстване с проектното предложение; създаване на местна „Урбакт“ група от заинтересовани страни за разписване на план за действие за местно икономическо развитие.

Очаквани резултати и положителни ефекти

Целта на iPLACE е на финала всеки от партньорските градове да има разработен и приет план за действие за местно икономическо развитие. Програма „Урбакт“ работи с над 1 000 града в 139 мрежи от 2002 г., като нейна основна цел е изграждане и развитие на мрежи между европейските градове с цел насърчаване на устойчиво и интегрирано градско развитие. 

Публикации

Среща по проект iPlace за стратегии за икономическо развитие