Обучения за прилагане на програма за профилактика на рисковото поведение при юношите и употребата на наркотици преминаха през миналата седмица 18 ученици и 23 учители от Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“. Програмата ще бъде въведена за първи път в България в габровското средно училище от тази есен.

За разработването й ще се ползва моделът на Полското дружество за противодействие срещу наркоманиите, основаващ се на принципите на „позитивната профилактика“. Методите се практикуват от специалистите от Фондация „Стефан Батори“ – Аня Швед и Анджей Майхер, които бяха лектори на обученията.

Двамата психотерапевти са ключови експерти в мултидисциплинарен екип от специалисти по превенция на наркомании и рисково поведение, който ще разработи образователната програма. В него влизат представители на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център по зависимости, Сдружение „Майки срещу дрогата“ и Фондация „Общност Ново начало“.

Чрез интерактивни форми учениците откриваха причините и последиците от употребата на наркотици и рисковото поведение в училище, търсейки други негови алтернативи. Тренираха умения за критично мислене и анализ на важни проблеми. Класните ръководители научиха за потребностите на младежите, а ръководството на гимназията се запозна с модела на профилактика и особеностите при прилагането му. Той ще обхване ученици от 14 до 19 г., родители, медии, обществеността. Доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово – възпитаници на математическата гимназия, ще предадат наученото чрез подхода „връстници обучават връстници“.

Дейностите са част от проект „ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“, за който Община Габрово получи финансиране от Европейската комисия по мини грантова схема на проект LADDER, изпълняван от Национално сдружение на общините в Република България.

Основната цел на проекта ще бъде постигната чрез информиране и придобиване на знания, развиване на личностни и социални умения, формиране на позитивни нагласи за здравословен начин на живот и предоставяне на възможности за активно участие на младите хора в живота на местната общност.    

По време на престоя си в Габрово Аня Швед и Анджей Майхер проведоха среща с журналисти, като част от заложената медийна кампания за повишаване информираността по проблемите с рисково поведение на подрастващите.


Публикацията е създадена в рамките на проект „ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“, който се осъществява от Община Габрово с финансовата подкрепа на Европейския съюз по мини грантова схема на проект LADDER /„Local Associations as Drivers for Development and Education Raising“ – „Местните власти като двигатели на развитието и повишаване на познанието“/, изпълняван от Национално сдружение на общините в Република България. Текстът на публикацията е авторски и не отразява непременно гледните точки на Европейската комисия.

„Слава“ или „Тони Ердман“ – ела, избери и гледай
8 юни 2017
„Аз, Даниел Блейк“ ще разпаля филмовия ви глад за „Лудетини“
9 юни 2017