Проект – „ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“

Финансиране – Министерство на труда и социалната политика със заем от Световната банка

Стойност – 1 359 843,66 лв., от които 127 618,00 лв. – собствен принос на Община Габрово

Продължителност на проекта – 17 октомври 2012 г. – 31 декември 2015 г.

Обща цел

Превенция на социалното изключване и ограничаване предаването на бедността между поколенията чрез въздействие и инвестиции в ранното детско развитие. Проектът развива и утвърждава интегриран подход за подобряване готовността на децата за включване в образователната система и предоставяне на необходимата подкрепа за развитие на родителски умения сред уязвимите групи.

Целеви групи:

Деца в риск от 0 до 7 години

 • Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
 • Деца, чиито родители са безработни;
 • Деца, чиито родители получават социални помощи;
 • Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър;
 • Деца, чиито родители не са здравно осигурени;
 • Деца, непосещаващи детска градина или неползващи друг тип услуга за грижа за деца;
 • Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;
 • Деца с увреждания;
 • Деца със здравословни проблеми;
 • Деца от непълни семейства.

Родители на деца от 0 до 7 години в риск

 • Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
 • Родители, получаващи социални помощи;
 • Безработни родители;
 • Родители на 3 и повече деца;
 • Самотни родители;
 • Бъдещи родители от уязвими групи;
 • Родители (най-вече майки) в рискова възраст;
 • Родители без или с ниско образование;
 • Родители, живеещи в лоши жилищни условия.

Услуги по проекта:

Услуги за деца от 0 до 3 години и техните родители

 • Формиране и развитие на родителски умения;
 • Семейно консултиране и подкрепа;
 • Здравна консултация за деца;
 • Намаляване на таксата за детска ясла.

Услуги за деца от 3 до 7 години и техните родители

 • Интеграция на децата в детските градини;
 • Семейно консултиране и подкрепа;
 • Здравна консултация за деца;
 • Допълнителна подготовка за равен старт в училище;
 • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.

Резултати

 • Развити висококачествени и разнообразни комплексни услуги за деца и семейства;
 • Подобрена училищна готовност на децата от целевите групи;
 • Формирани родителски умения за отглеждане и възпитание на децата за сигурна семейна среда;
 • Подобрено психично, емоционално, здравно, образователно и социално развитие на децата от рисковите групи;
 • Постигнато междусекторно взаимодействие при предоставяне на интегрираните услуги;
 • Извършване на активна здравна профилактика и постигане на подобрен здравен статус.

Целодневна детска градина „Слънце“, ул. „Любен Каравелов“ № 32

Изградена е нова нискоенергийна сграда на територията на ЦДГ „Слънце”, която представлява пребазиране на старата база 2 на детската градина. В новоизградения обект по стандарт „пасивна къща” са обособени помещения за три детски групи и салон за спортни, музикални и творчески занимания. В помещенията има подово лъчисто отопление, оразмерено при температурен режим 32-370С. Контролирана общообменна вентилация с рекуператори с КПД>75%, при което затоплянето на въздуха се нуждае от минимално количество енергия. Основният топлоизточник е термопомпен агрегат „въздух-вода”. Като допълваща и резервна мощност при много ниски зимни температури се включва абонатна станция на централното отопление. Поставен е комбиниран бойлер за подгряване към слънчева инсталация със селективни колектори. Всички външни и вътрешни стени са от решетъчна тухла 25 см и топлоизолация от външната страна 20 см EPS с графитни частици. Покривът е скатен, с бетонова конструкция, топлоизолиран с 30 см стъклена вата. Подът се топлоизолира с 18 см XPS под подовата стоманобетонова плоча и 2 см над подовата плоча за екраниране на подовото отопление. Поставена е ПВЦ дограма с високи топлоизолационни параметри.

Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства, ул. „Ивайло” № 13

Извършени са ремонтни дейности в помещение – общинска собственост, на ул. „Ивайло” № 13, кв. Христо Ботев, с цел разкриване на комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства. Обособени са стаи за работа на специалистите, стая на психолога, здравен кабинет, зала за групова работа, заседателна зала. Извършени са строително-монтажни работи и енергоспестяващи мерки по подмяна на дограми, ремонт на покрив (нова хидроизолация) и топлоизолация на фасади по цялото южно крило на сградата, изцяло нови ЕЛ, ВиК и ОВК инсталации в помещенията, изградена е рампа за достъп.

Публикации

ЦДГ „Слънце“ – високо оценена номинация в конкурса „Сграда на годината 2015“

Единствената сертифицирана пасивна сграда в България проведе ден на отворени врати

Детска градина „Слънце“ отваря врати за дните на пасивните сгради

Детска градина „Слънце“ претендент за „Сграда на годината“

Пет нови здравни и социални услуги в комплекса на ул. „Ивайло“ 13

Бъдещи електротехници „инспектираха“ габровската пасивна къща

В Габрово започва строителство на нова детска градина

Проектно предложение към Дирекция „Социално включване“

„Модернизиране на уличното осветление в община Габрово“ „Модернизиране на уличното осветление в община Габрово“