Проект – BG051PO001-5.2.15-0003-COOO1 „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“

Процедура за безвъзмездна финансова помощ – BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще”

Компонент 2 – „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 599 999,06 лв.

Дата на сключване на договора – 18 октомври 2013 г.

Срок за изпълнение на проекта – 1 февруари 2015 г. – 30 ноември 2015 г.  

Обща цел

С реализирането на проекта бе извършен процесът по преструктуриране на Дом за медико-социални грижи за деца – Габрово и разкриване на четири иновативни социални услуги. Целта на новите услуги е да се подкрепят семействата с деца от 0 до 3 години, изпитващи затруднения при отглеждането им и предотвратяване раздялата на детето от неговото семейство.

Специфични цели

 • Реализиране на нов модел качествена грижа за деца от 0 до 3-годишна възраст, ориентиран към превенция на изоставянето;
 • Прилагане на ранна интервенция за подкрепа на семейството за предотвратяване изоставянето в ранна детска възраст;
 • Развиване на иновативни интегрирани социални услуги в общността.

Целеви групи

 • Деца от общността на възраст 0-3 годишна възраст в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на близки и роднини;
 • Деца от 0-3 години, настанени в ДМСГД - Габрово и техните семейства;
 • Специализиран персонал, ангажиран с грижите за децата в  ДМСГД - Габрово и персонала, който ще бъде нает за предоставяне на новите услуги;
 • Деца над 3 години с увреждания, настанени в ДМСГД – Габрово.

Подкрепящи услуги в резултат от проекта

 • Център за майчино и детско здраве с капацитет 50 потребители;
 • Център за ранна интервенция с капацитет 15 потребители;
 • Дневен център за деца с увреждания с капацитет 20 потребители;
 • Център за настаняване от семеен тип за деца с множество увреждания, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи с капацитет 8 потребители.

Две от иновативните /интегрирани/ услуги „Център за ранна интервенция“  и „Център за майчино и детско здраве“ са нови и не са предлагани до момента. Чрез центъра за ранна интервенция е дадена възможност на родителите съвместно с консултанти да разберат има ли бебето им изоставане в някоя област – познавателна, двигателна, речева, емоционална, социална. Услугата за ранна интервенция е предназначена за бебета и малки деца от 0 до 4 години, които са:

 • в риск от развитие на увреждане;
 • в изоставане в някоя от областите на развитие – познавателна, двигателна, речева, емоционална, социална.

В центъра за майчино и детско здраве се предоставя комплекс от здравно-социални, здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, координиращи и насочващи услуги на семейства – в частност на бременните, родилките и децата до 3 г. Основните цели на този център са:

 • промоция на здравето, превенция  и профилактика на заболяванията;
 • подготовка за родителство;
 • идентифициране на рискови фактори в семейството;
 • други.

С цел осигуряване на комплексни и качествени грижи за нуждите на конкретните потребители са ангажирани различни специалисти, сред които: лекари-педиатри, медицински сестри, рехабилитатори, социални работници, психолози, детегледачки и други. Проектът обезпечи финансово социалната услуга през първите 12 месеца, след което тя ще се финансира като делегирана държавна дейност съгласно новосъздадените и утвърдени методики за предоставяне на иновативните /интегрирани/ услуги.

Публикации

Информационен ден представя нови здравно-социални услуги за деца и семейства

Представят резултатите от социален проект в подкрепа на деца и семейства

Четири нови социални услуги за подкрепа на деца и семейства в риск

В Габрово - кръгла маса, посветена на добрите практики и предизвикателствата пред деинституционализацията на деца

Нови социални услуги за деца ще заменят институционалната грижа в Габрово

Община Габрово с договор за четири социални услуги за деца

Община Габрово с проект за иновативни услуги на деинституционализацията


Инвестира във Вашето бъдеще!