Проект – BG051PO001-5.2.11-0001-С0001 „И аз имам семейство”

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

Стойност – 14 990 037,70 лв. / за 83 общини в страната/

Бенефициент – Агенция „Социално подпомагане” /съгласно Заповед № РД 08-55/30.09. 2011 г. на ръководителя на Договарящия орган/

Доставчик на услугата „Приемна грижа“ – Община Габрово /съгласно партньорско споразумение № СИ01-75/08.12.2011 г./

ПартньорСдружение с идеална цел „SOS – Детски селища България”

Продължителност на проекта – 30 септември 2011 г. – 31 декември 2015 г.

Цели на проекта

 • Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа";
 • Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа чрез увеличаване броя на приемните семейства и желаещите да предоставят социалната услуга в национален мащаб;
 • Създаване на условия за намаляване на бедността чрез осигуряване на заетост като приемни родители на безработни лица;
 • Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво, като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация.

Проектът е в синхрон с изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и е насочен към развитие на приемната грижа, като алтернатива на настаняването на децата в специализирани институции.

Визия за изпълнение на проекта

Да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Отчитайки важността на професионализирането на услугата, в рамките на операцията е извършвана целенасочена дейност за обучение на приемни родители, както и индивидуална и групова супервизия, чрез която се гарантира качеството на услугата и превръщането й в ефективен инструмент за ограничаване постъпването на деца в институции.

Целеви групи

 • Кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и близки;
 • Деца от общността, в риск от изоставяне, и техните семейства,  в това число и семейства на техни близки и роднини;
 • Деца, настанени в специализирани институции;
 • Деца, настанени в приемни семейства;
 • Деца, настанени при близки и роднини.

Средства за възнаграждение на професионалните приемни родители

 • Работна заплата на приемен родител с едно дете - 130% от минималната работна заплата 
 • Работна заплата на приемен родител с две деца - 140% от минималната работна заплата 
 • Работна заплата на приемен родител с три деца - 150% от минималната работна заплата 

Разходи за дете, настанено в приемно семейство

Община Габрово изплаща месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в приемни семейства, въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта на децата и техните нужди, както следва:

 • за дете от 0 до 3 г.                                                 4    x ГМД = 260, 00 лв.
 • за дете от 3 до 14 г.                                               3,5 х ГМД = 227, 50 лв.
 • за дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г.            4    х ГМД = 260, 00 лв.
 • за дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2         ГМД – 78, 00 лв.

*ГМД – Гарантиран минимален доход

Към средствата за месечна издръжка на дете, настанено в приемно семейство, се изплащат и месечни помощи за дете до завършване на средно образование, съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за семейните помощи за деца. Средствата за месечната издръжка се отпускат без да се взима под внимание размерът на доходите на приемното семейство въз основа на договора за настаняване на детето по чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето. Средствата се изразходват за храна, дрехи, обувки, учебни пособия и помагала, заплащане на такси в детски градини, транспортни разходи, лекарства и изследвания, разходи за ел. енергия, вода, отопление и санитарно-хигиенни материали. От тях приемното семейство осигурява и джобните пари за по-големите деца.

След постъпило запитване от кандидати за приемни родители към екипа по приемна грижа /ЕПГ/ социален работник предоставя пълна информация за процеса на „Приемна грижа”. Кандидатите за приемни родители подават заявление до кмета на общината. След подаване на заявлението, в хода на социалното проучване, кандидатите за приемни родители прилагат към него пакет документи. Социалният работник договаря и планира с кандидатите процеса на проучване. Екипът по приемна грижа в рамките на проучването провежда не по-малко от пет срещи с кандидатите и останалите членове на тяхното домакинство, като най-малко две от срещите се провеждат в дома на кандидатите. Социални работници от екипа по приемна грижа организират и провеждат обучение.

Всички кандидати за приемни родители преминават през базово обучение, което включва най-малко четири сесии по 3 часа, по утвърдени рамкови програми. Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, получават и надграждащо обучение, което да гарантира адекватно удовлетворяване потребностите на всяко дете, настанено при тях. Изготвя се доклад и становище за резултатите от обучението. Социалният работник от екипа по приемна грижа обобщава събраната информация в процеса на проучване, включително и от обучението и изготвя обобщен доклад. Докладът се внася в Комисия по приемна грижа към Регионална дирекция „Социално подпомагане”. Комисията дава становище относно възможностите на кандидатите и препоръка за тяхното утвърждаване или отхвърляне.

Публикации

Проектът „И аз имам семейство“ ще действа до края на 2015 г.

„И аз имам семейство“ отново удължен – до края на октомври

И през 2015 г. ще има приемна грижа за деца в риск

„И аз имам семейство” продължава до края на годината

Удължават срока на проект „И аз имам семейство“

Приемно семейство за още две деца в Габрово

Още едно дете е настанено в приемно семейство

Новородено момченце намери приемно семейство в Габрово

Още две семейства приеха деца в Габрово

Още пет деца са настанени в приемни семейства

Още едно дете е в приемно семейство

Още едно дете е настанено в приемно семейство

Настанени са първите деца в приемни семейства

Утвърдени са първите три приемни семейства

Приемни родители - с удостоверения

Съобщение до неправителствените организации в сферата на услугата „Приемна грижа”


Инвестира във Вашето бъдеще!

„Натисни тук: Архив за европейската индустрия“ (Press Here) „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014-2020“