През месец октомври 2011 г. Агенцията за социално подпомагане започна изпълнение на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. Дейностите бяха осъществени в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето и Национално сдружение на общините в Република България. Финансирането е чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги”, основни области на интервенция 6.2 „Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за предоставяне на здравни услуги”. В териториалния обхват на проекта участваха 28-те области от страната. Крайният срок за изпълнение на заложените дейности е 31 декември 2015 г.

За нуждите на проекта във всяка област бе създадено координиращо звено. То съдействаше за създаване на партньорства, подпомагане процеса на развитие и предоставяне на социални услуги, следеше за изпълнение на националните приоритети в областта на социалните услуги.

Стратегическата цел на проекта е подобряване устойчивостта на процесите по планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството на социалните услуги. Той надгражда и доразвива модела на социалните услуги на регионално ниво, изгражда практически умения за изпълнение на стратегии и планове за предоставяне на социални услуги, подпомага прилагането на интегрирани подходи за социално включване на лица от уязвими групи. Дейностите са в унисон с реформата в социалните услуги, с основен приоритет деинституционализацията, както и промяната в управлението на съществуващите специализирани институции.

Изготвен е анализ за степента на готовност на местно равнище за прилагане на интегриран модел за социално включване на лица от целевата група и идентифициране на конкретни населени места, в които да се създадат необходимите социални услуги. Дейностите са по операция „Живот в общността” и са в подкрепа на националната политика за деинституционализиране на лица, настанени в Дом за деца лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/ и специализирани институции за хора с увреждания, както и превенция на настаняването в специализирани институции на лица с психични разстройства, умствена изостаналост и физически увреждания.

За област Габрово бяха оценени потребностите от социални услуги на 50 лица. Съобразно риска – 45 лица са с психични разстройства, умствена изостаналост и физически увреждания, които бяха настанени в специализирани институции, както и 5 младежи, които се отглеждат в Дом за деца, лишени от родителска грижа. Според потребностите на лицата от целевите групи община Габрово е идентифицирана за разкриване на център за настаняване от семеен тип, дневен център за възрастни с физически увреждания и наблюдавано жилище за лица, напускащи ДДЛРГ. В община Севлиево е открит дневен център за възрастни с увреждания.

Дейности по проекта към ноември 2013 г.

Дейности по проекта към февруари 2013 г.

Дейности по проекта към ноември 2013 г. 766 KB
Дейности по проекта към февруари 2013 г. 762 KB