Проект – PP-PF-038 „Цветен град“ - „Floral city“

Споразумение за изпълнение – PF-022-038 от 11.04.2014 г.

Финансиране – Българо-швейцарска програма за сътрудничество, схема за безвъзмездна помощ към фонд „Партньорство“

Партньор – Община Тун, Конфедерация Швейцария

Стойност – 491 620.14 лв.

Продължителност на проекта – 1 май 2014 г. – 30 април 2017 г.

Обща цел

Осигуряване устойчивостта на създаденото и активно функциониращо българо-швейцарско партньорство, придавайки му допълнителна стойност с отговор на конкретни предизвикателства на развитието. Посредством разширяване на съществуващото партньорство, институционалният капацитет на Община Габрово ще се укрепи и развие, ползвайки швейцарската експертиза и добра практика. В резултат ще се подобри ефикасността на публичната институция за общностно благо и ще се подпомогне процесът на изграждане на общността.

Специфични цели

 • Укрепване на институционалния капацитет на Община Габрово чрез въвеждане на ефективно управленско ноу-хау, осигурявайки наличието на модерни зелени градски райони;
 • Установяване на благоприятна основа за бъдещо съвременно развитие на всички аспекти на общинските услуги, осигурявайки „зелен“ градски облик;
 • Постигане на адекватен публичен отзвук и изграждане на обществена осъзнатост за важността на зелените градски зони и тяхната подходяща поддръжка.

​Дейности по проекта

 • Проучване и планови дейности:

-  Осигуряване ефективността на Общинско звено Озеленяване – сформиране на работна група от трима български експерти със значим опит и академичен ранг, признати на национално ниво. Заедно с швейцарския координатор работната група разработи технологичните характеристики, периодичността, годишната повторяемост на дейностите, които са най-подходящи за местните условия, препоръки за подходящите растителни/цветни видове. Експертите изготвиха стратегия за развитие на звеното за седемгодишен период. Назначени са мениджър и ландшафтен архитект, които участват в подготовката на дейността, след което продължават работа в новото общинско звено за озеленяване и поддържане на парковете и градините;
-  Разработване на работни и технически планове – ръководният екип разработи годишни планове за нуждите на новото звено, с което са определени параметрите, реалните характеристики, цените, спецификациите на техническото оборудване, видовете озеленителен и посадъчен материал.

 • Трансфер на опит и обучения:

-  Въвеждащо обучение за управленския персонал на звеното в гр. Тун;
-  Специализирано практическо обучение за работния персонал на звеното в гр. Тун;
-  Специализирани квалификационни обучения за персонала на звеното, водени от експертната академична група;
-  Специализирана супервизия, мониторинг и ръководство от трима швейцарски специалисти;

 • Стартиране работата на новото звено:

-  Техническо осигуряване – оборудване, работно и защитно облекло;
-  Демонстрационни модели – описания на озеленяването и паспортизация чрез географско-информационна система в три градски зони;
-  Разработване на детайлни технически проекти на три градски зони.

 • Цветна общностна дейност:

-  Цветни обекти – три демонстрационни образци на зелено градско планиране, изложени в различни зони;
-  Осведомителна цветна кампания;
-  Доброволческа цветна кампания – за жителите на шест квартала, които озелениха около домовете си на състезателен принцип;
-  Цветен речен бряг – по примера на град Тун крайречни зони в града са засадени с каскадни цветя;
-  Ателие-състезание „Цветно бъдеще за Габрово“ – пленер за студенти по ландшафтна архитектура.

Положителни ефекти

По отношение на партньорството с гр. Тун:

 • Осигуряване на работещ модел, който лесно може да се изучава, проучва и адаптира;
 • Принос към разработване на стратегията за развитие от страна на швейцарския координатор, въвеждайки чуждестранна практика и лична експертиза;
 • Предоставяне на възможност за практическо участие в действителната работа на швейцарско общинско предприятие;
 • Предоставяне на изследователска база, включваща данни, процедури, примери и т.н. за намиране на конкретни решения за идентифицираните проблеми на местното развитие.

Местна властпринос към ефективността на местната администрация чрез идентифициране и прилагане на нови управленски подходи и стратегии.

Професионален капацитет – обогатен капацитет на персонала и високо качество на обслужване в резултат от проведените обучения.

Екологична сфера – опазване на околната среда и по-добро качеството на живот чрез оформяне на вътрешната градска екосистема и въвеждане на адекватна „зелена“ политика.

Социална сфера – осигуряване на благоприятни условия за социално общуване и подобрени връзки между различни възрастови групи.

Икономическа сфера – засилен пазарен потенциал от създадените по-добри условия за развитие на туризма, както и стимули за повишаване конкурентоспособността на града.

Публикации

„Цветен град“ на Община Габрово в изложба за Дните на Швейцария

Представяне на резултатите от проекта

Заключително събитие по проект „Цветен град“

Приключва изпълнението на проект „Цветен град“

Публично представиха Стратегията за развитие на зелената инфраструктура в Габрово

Втора успешна кампания за облагородяване на жилищни райони

„Цветен град“ – пример за добро партньорство и за промяна на нагласи

Представят дейностите по проект „Цветен град“

Кампания за облагородяване на жилищни райони

Цветна кампания за облагородяване на жилищни райони

Приключи работата на втората група от звено „Озеленяване“ в град Тун

Практикантки от звеното по озеленяване в Габрово ще работят две седмици в предприятието за озеленяване „Stadtgrün“ в Тун - публикация от сайта на гр. Тун

Дейностите по облагородяване на градския ландшафт продължават

Габрово впечатли Тун с цветните си площи

Крайречната улица „Софроний Врачански“ с нови цветни кашпи

От началото на ноември стартира дейността на новото звено „Озеленяване“

Община Габрово създава звено за озеленяване по швейцарски модел

 

 

 

„ФестивалНО в квартала“ „ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“