Проект – № 01C0081 „По-добро управление чрез сътрудничество за постигане на устойчиво градско развитие“ с акроним UrbanCOOP (Better cooperation governance to attain urban sustainable development)

Финансиране – Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027 г.; Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по-близо до гражданите“; Специфична цел 1 „Интегрирано градско развитие“

Обща стойност – 1 505 361.00 евро, от които:

 • 1 204 288.80 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 80%)
 • 301 072.20 евро – национално и регионално съфинансиране (20%)

Бюджет за Община Габрово201 248.00 евро, от които:

 • 160 998.40 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 80%)
 • 30 187.20 евро – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България (15%)
 • 10 062.40 евро – собствен принос на Община Габрово (5%)

Продължителност на проекта – 51 месеца:

 • Основна фаза (36 месеца ) – 01.03.2023 г. – 28.02.2026 г.
 • Последваща фаза (12 месеца) –  01.03.2026 г. – 28.02.2027 г.
 • Заключителна фаза (3 месеца) –  01.03.2027 г. – 31.05.2027 г.

Участници в проекта – Торински университет, Tорино – Италия (водещ партньор); Област Пиемонт – Италия; Агенция за регионално развитие на Югозападна Олтения – Румъния; Съюз на общините на окръг Тарту – Естония; Сдружение “L’Horta Sud” – Испания; Северозападно регионално събрание – Ирландия; Община Габрово – България

Водеща идея

Общопризнато е, че градските райони не съществуват изолирано от по-широките икономически, социални и политически фактори, произтичащи от националната, европейската и световната обстановка. Все повече се подчертава необходимостта от прилагане на партньорски подход към проблемите на градовете. Централен елемент на проекта UrbanCOOP е многостранното сътрудничество в областта на градската среда и обмяната на опит между местните власти, за да се преодолеят пропуските в практиката и експертизата на междурегионалните публични институции чрез трансфер на знания и обучение за градските политики.

Обща цел

Създаване на ефективни и приобщаващи стратегии за градско развитие, засилващи непрекъснатото подобряване на моделите за управление чрез сътрудничество в различни европейски региони.

Специфични цели

 • Улесняване на сътрудничеството между местните администрации, принадлежащи към една и съща териториална област;
 • Приобщаване на стратегиите за развитие и засилване участието на гражданите в процесите по създаване на политики;
 • Повишаване на осведомеността сред политиците за ползите от създаването на инструменти за сътрудничество между граждани и различни нива на управление;
 • Изграждане на нови форми на управление за по-добър дизайн на политики и инвестиции за растеж и работни места.

Цел на Община Габрово

Чрез участието си в проекта Община Габрово има за цел да се подкрепи изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината чрез включване на гражданите и местния бизнес в заложените интегрирани териториални инвестиции. Ще бъде разработен нов механизъм за зелена и достъпна инфраструктура, който ще съдържа препоръки и методи за ангажиране на заинтересованите страни. Ключов момент е създаването на общинска комисия по градско проектиране и инфраструктура, която ще прилага стратегията на практика. Членове на органа ще са представители на доставчици на комунални услуги, архитекти, строителни инженери, творчески индустрии и други специалисти. След провеждане на обществени обсъждания, Комисията ще разглежда постъпилите предложения и ще взема окончателни решения за реализацията на проектите.

Основни дейности

 • Картографиране на проблемите и критичните фактори за планиране и развитие на териториите;
 • Разработване на методология за изграждане на капацитет за стратегическо планиране и механизъм за гражданско участие;
 • Сформиране на работни групи от заинтересовани страни за анализиране на регионалните рамкови условия;
 • Обмен на практики, опит и обучение между партньорските организации.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Генериране на знания за регионалните политики и за подобряване на ефективността при прилагането им;
 • Ангажиране на регионалните заинтересовани страни;
 • Подобряване на сътрудничеството между гражданите, гражданското общество, местните и регионалните власти;
 • Модернизиране на работата на местните власти и насърчаване на балансираното градско развитие.

Публикации

Медиите – ключов партньор при реализацията на политиката за градско развитие

Градското развитие във фокуса на третата работна среща по проект URBANCOOP

Подобрена комуникация между общините и партньорства с бизнеса - основни теми на втората среща по проекта

Община Габрово проведе първата среща на регионалната група на заинтересованите страни по проект UrbanCOOP

Община Габрово подобрява гражданското участие в местното планиране

Връзки и контакти / Links and contacts

Сайт на проекта/Project website

Плакат на проекта/UrbanCOOP (на български)

Плакат на проекта/UrbanCOOP (на английски)

Сайт на програма „Интеррег Европа“/Interreg Europe website

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“ „Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера“