Проект № BG05SFPR002-2.002-0158 „Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – № BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“; Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“

Административен договор – № BG05SFPR002-2.002-0158-C01 от 11.04.2023 г. 

Финансиране – Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд+

Стойност  313 078.00 лв., от които:

 • 266 116.30 лв. – средства от Европейския социален фонд+
 • 46 961.70 лв. – национално съфинансиране

Продължителност на проекта – 24 месеца (1 юли 2023 г. – 1 юли 2025 г.)

Обща цел

Осигуряване на подкрепа за реформирането на системата на социалните услуги в община Габрово и улесняване на прехода към новите механизми на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

Специфични цели

 • Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви социални услуги;
 • Насърчаване на достъпа до социална закрила;
 • Подобряване на ефективността на услугите за полагане на дългосрочни грижи и приоритетно предоставяне на услуги в домашна среда за превенция на институционализацията.

Целеви групи

 • Служители от администрацията на Община Габрово, ангажирани с политиките в социалната сфера;
 • Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги;
 • Новоназначени служители в информационен фронт офис.

Основни дейности

 • Подготовка за обезпечаване правомощията на Община Габрово по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ чрез създаване на фронт офис за информиране, консултиране и насочване на гражданите към подходящи социални услуги и разкриване на 2 работни места;
 • Разработване на единна информационна точка за подобряване на информирания избор при ползване на социални услуги в домашна среда;
 • Повишаване ефективността на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Габрово (създаден по чл. 27 от ЗСУ) чрез назначаване на технически секретар;
 • Осигуряване на супервизии и обучения на служителите за повишаване капацитета на експертния персонал в администрацията на Община Габрово;
 • Изготвяне на външна оценка за качеството на социалните и интегрираните здравно-социални услуги в община Габрово;
 • Провеждане на разяснителни кампании за предоставянето на лична помощ, социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Повишаване капацитета на служителите в общинската администрация за организация и управление на социални услуги за уязвими лица;
 • Осигуряване на информация, консултиране и посредничество за социалните дейности и услуги на територията на община Габрово;
 • Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви социални услуги;
 • Насърчаване на достъпа до социална закрила с внимание към децата и хората в неравностойно положение;
 • Повишаване на ефективността на услугите за дългосрочни грижи и приоритетно предоставяне на услуги в домашна среда.

Публикации

В Габрово заработи общински фронт офис за социални услуги

Габрово ще повиши общинския капацитет в социалната сфера

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“ „Иновации за активна мобилност за зелени и безопасни градски решения“ (AMIGOS)