Проект – № 101104268 „Иновации за активна мобилност за зелени и безопасни градски решения“ с акроним AMIGOS (Active Mobility Innovations for Green and safe city sOlutionS)

Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г.; схема „Действия за научни изследвания и иновации в подкрепа на мисията „Неутрални по отношение на климата и интелигентни градове“

Обща стойност – 9 355 502.88 евро

Бюджет за Община Габрово – 202 912.50 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 48 месеца (1 юни 2023 г. –  31 май 2027 г.)

Партньорство в проекта – консорциум от 28 организации от 16 европейски държави (Германия, България, Испания, Италия, Нидерландия, Румъния, Финландия, Франция, Турция, Израел, Австрия, Унгария, Исландия, Латвия, Малта, Норвегия)

Участници – общини (в т. ч. Габрово, Хамбург, Истанбул, Лас Росас, Лапеенранта, Висбаден, Болоня, Юрмала, Рейкявик, Гозо, Анкара, Франкфурт, агломерация Лавал, Назарет); университети (ESTACA – Франция, LUT – Финландия); научни институции, центрове за развойна дейност (TECHNION – Технологичен институт на Израел, Норвежки център за транспортни изследвания – Норвегия, Пътен институт за изследвания на трафика SWOV – Нидерландия, „Галерия IP Телефония“ ЕООД – Израел);  НПО (Асоциация на хората с увреждания Будапеща – Унгария, Сambiamo Sociedad Cooperativa Madrilena – Испания); консултантски фирми и технологични компании в сферата на енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, градскамобилност, ИКТ и управление на проекти („Европейски интегриран проект“ – Румъния, EUROQUALITY SARL – Франция, „Епиграма“ AS – Норвегия, „Тree Technology“ SA – Испания, „Ayalon Highway Company“ Ltd. – Израел, Австрийски технологичен институт – Австрия); Координатор – Община Хамбург, Германия.

Водеща идея

За да постигнат въглеродна неутралност, градовете трябва да приемат нови модели за устойчива градска мобилност, разчитащи на нулеви емисии и активни режими на придвижване. Решенията е необходимо да бъдат всеобхватни, достъпни, безопасни и да съответстват на нуждите на потребителите. Проектът AMIGOS ще идентифицира настоящи и бъдещи предизвикателства за мобилност в пет европейски града (за подобряване на взаимодействието между различни видове мобилност) и десет градски района (за подобряване на безопасността).

Обща цел

Анализиране, разработване и тестване на адаптирани решения за градска мобилност, насочени към намаляване на трафика и увеличаване на активните режими на придвижване, чрез оценка на въздействието върху околната среда, безопасността, икономиката и обществото в средносрочен и дългосрочен план.

Специфични цели

 • Оптимизиране на обществения пътнически транспорт и създаване на стимули за активни режими на придвижване за намаляване на вредните емисии;
 • Преструктуриране на публичните пространства според нуждите на заинтересованите страни;
 • Подобрено съвместяване на различните видове мобилност;
 • Подобряване на безопасността и качеството на живот на гражданите;
 • Оценка на ефективността на разработените иновативни решения за градска мобилност и въвеждане на мерки за мултиплициране.

Цел на Община Габрово

С участието си в проекта Община Габрово цели да подобри съчетаването на различни видове мобилност и да насърчи активните начини на придвижване. Проектът ще допринесе за подобряване на безопасността в районите на училищата, като мотивира родители и ученици да използват по-малко автомобили и да се придвижват повече с публичния транспорт, с велосипеди и пешеходно.

Основни дейности

 • Оптимизиране на трафика чрез съчетаване на различни форми на мобилност: прилагане на нови разпоредби за ограничения на скоростта в централна градска част; подобряване на работния режим на светофарните уредби; синхронизиране на различните видове мобилност; буферни паркинги;
 • Преразпределяне на публичното пространство: реорганизация на обществени градски площи; трансформиране на ключови зони в места за активна мобилност; определяне на календарен и часови график; подобряване на паркирането за велосипеди, скутери и др.; възможности за зареждане на електрически превозни средства;
 • Закупуване на броячни камери за контрол на трафика с цел подобряване на организацията на движението в Габрово.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Подобрена организация на движението в Габрово чрез контрол на трафика;
 • Осигурена безопасност за придвижване на пешеходците и велосипедистите чрез ограничаване на скоростта в централна градска част;
 • Създадени по-благоприятни условия за съчетаване на различни форми на мобилност чрез преосмисляне на публичните пространства и изграждане на велоалеи;
 • Намаляване на риска и създаване на по-безопасна среда в районите на училищата чрез поощряване използването на публичен транспорт, велосипеди и пешеходно придвижване;
 • Изграждане на капацитет и умения сред публичните органи и гражданите за устойчива градска мобилност.

Публикации

Габрово търси решения за активна мобилност

Връзки и контакти

Сайт на проекта

„Подобряване на достъпността и устойчивостта в интелигентни градове и сгради: Инициатива за универсален пакет за достъпност“ (AccesS) „Градове за управление на устойчивото развитие“ (CSG)