Проект – № 1679998962 „Градове за управление на устойчивото развитие“ с акроним CSG (Cities for Sustainability Governance)

Финансиране – Програма за междурегионално сътрудничество „Урбакт IV“ 2021 – 2027 г.; Специфична цел на Interreg 1. „По-добро управление на сътрудничеството“; 1.1. Подобряване на институционалния капацитет на публичните власти и заинтересованите страни за прилагане на териториалните стратегии; 1.1.1. Насърчаване на интегрирано устойчиво градско развитие чрез сътрудничество.

Обща стойност – 850 000.00 евро, от които:

  • 680 000.00 евро – Европейски фонд за регионално развитие
  • 170 000.00 евро – национално съфинансиране

Бюджет за Община Габрово  75 000.00 евро, от които:

  • 60 000.00 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 80%)
  • 15 000.00 евро – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България (20%)

Продължителност на проекта – 1 юни 2023 г. – 31 декември 2025 г.

Участници в проекта – Ѐспоо – Финландия (водещ партньор); Брага – Португалия; Кошице – Словакия; град Яблонец над Ниса – Чехия; Талин – Естония; Валенсия – Испания; Община Агиос Димитриос – Гърция; Манхайм – Германия; Габрово – България.

Тематична мрежа за съвместно планиране – „Градове за устойчиво управление: адаптиране на процеси и инструменти за управление чрез използване на целите за устойчиво развитие като стратегическо средство“

Водеща идея

Пред градовете стоят амбициозни екологични предизвикателства за климата и биоразнообразието, но нито един европейски град все още не е постигнал Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН. Градовете за управление на устойчивото развитие (CSG) ще създадат нови процеси и адаптирани към местните условия инструменти, използвайки ЦУР като средство за стратегическо управление в три направления: разработване на политики, многостепенно управление и организационно развитие.

Обща цел

Насърчаване на партньорското и интегрирано планиране, фокусирано върху ключови въпроси на местното развитие в унисон с кохезионната политика на Европейския съюз.

Специфични цели

  • Предоставяне на експертиза за специфични пилотни инициативи в мрежата;
  • Учене между партньорите чрез интегриран подход;
  • Транснационален обмен на знания и повишаване на капацитета;
  • Капитализиране на резултатите и взаимодействие между градовете.

Цел на Община Габрово

С участието си в проекта Габрово цели да тества решения, които ще подпомогнат постигането на въглеродна неутралност и ще допринесат за радикална трансформация на начина, по който се разглежда изменението на климата. Община Габрово има намерение да създаде звено за климатичен преход с участието на широк кръг заинтересовани страни, за да бъде постигната целта за нулеви въглеродни емисии до 2030 г. Чрез тази структура се цели изграждане на капацитет за вземане на информирани решения и превръщане на гражданите в посланици на промяната в техните квартали, общности, домове и работни места. Така Габрово иска да постигне импулс на критична маса, за да инициира необходимата културна и поведенческа промяна.

Очаквани резултати и положителни ефекти

Програма „Урбакт“ взаимодейства с над 1 000 града в 139 мрежи от 2002 г. Нейна основна цел е изграждане и развитие на мрежи между европейските градове с цел насърчаване на устойчиво и интегрирано градско развитие. Програмата улеснява обмена на знания и добри практики между градовете и другите нива на управление.

Публикации

Община Габрово по пътя към климатична неутралност с програма УРБАКТ

Международна визита на Регионалното депо

Габрово в партньорска мрежа за планиране по УРБАКТ

„Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила“ „Тестване на застрахователни решения за регионите в адаптацията им към климатичните изменения“ (SOTERIA)