Финансиране от 313 078 лева ще получи Община Габрово, за да повиши административния капацитет в социалната сфера.

Средствата се отпускат чрез програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. за одобрен проект по мярката „Укрепване на общинския капацитет“.

Дейностите са насочени към обезпечаване правомощията на местно ниво за прилагане на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.

Приемът на документи и информирането на хората за съществуващите социални услуги ще се извършва от двама новонаети служители. Те ще консултират и насочват нуждаещите се при избора на подходяща подкрепяща мярка. С промените в Закона за социалните услуги насочването от дирекция „Социално подпомагане“ се запазва само за деца в риск, хора в кризисна ситуация, лица под запрещение и когато се ползва услуга, предназначена за лица от цялата страна.

С реализацията на проекта се очаква да се подобри ефективността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Габрово. Предвижда се и външно оценяване на качеството на предлаганите социални и здравни услуги в общината. Експерти от администрацията и доставчици на социални услуги ще преминат обучение. Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца.

Община Габрово е конкретен бенефициент по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“. Целта е да се осигури плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в социалните услуги за оказване на качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението.

Конкурс за набиране на участници в младежки обмен в гр. Тойоаке, Япония
22 март 2023
Музеят на хумора и сатирата Ви очаква на 1 април за своя рожден ден
23 март 2023