Промяна цената на билетите за превоз по вътрешноградски и междуселищни линии и промяна цена на едномесечни абонаментни карти, съгласно сключен Договор № 1019-ОССД-17/29.12.2017 г. за превоз на пътници

Решение № 79

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово по Фонд „Условия на труд“ към Министерство на труда и социалната политика

Решение № 80

Кандидатстване по схема за насърчаване употребата на електро автомобили, Инвестиционна програма за климата към Национален Доверителен Екофонд с цел придобиване на един брой електро автомобил за нуждите на Заведения за социални услуги – социална услуга Асистентска подкрепа и актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2022 г.

Решение № 81

Кандидатстване по схема за насърчаване употребата на електромобили, Инвестиционна програма за климата към Национален Доверителен Екофонд и актуализация на инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово за 2022 г.

Решение № 82

Промяна в поименния състав на постоянна комисия „Младежта и спорта“ на Общински съвет - Габрово

Решение № 83

Определяне на състава на Одитния комитет на Община Габрово

Решение № 84

Промяна в поименния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги към Община Габрово

Решение № 85

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свикано редовно Общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД

Решение № 86

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (самостоятелен обект на бул. Столетов 19, гр. Габрово)

Решение № 87

Приложение №1

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот – частна общинска собственост (УПИ ІІІ–за жилищен комплекс, гаражи, магазини и обществено хранене от кв. 39 по плана на гр. Габрово – І етап, кв. Трендафила)

Решение № 88

Приложение №1

Изменение на т. 3 от Решение №10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- предложение за продажба на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Видима” № 27, ет. 8, ап. 23 и
- отказ от закупуване на общински жилища с административни адреси в гр. Габрово, ул. „Петър Падалски” № 6, ет. 6, ап. 19; бул. „Столетов” № 135, ет. 6, ап. 20 и ул. „Зелена ливада” № 19, ет. 8, ап. 22.

Решение № 89

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.11.505 по КК на гр. Габрово, м-т „Стената“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 90

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.11.502 по КК на гр. Габрово, м-т „Стената“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение № 91

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

Решение № 92

Приложение №1

Определяне на представител на Община Габрово в комисията за изработване на областна аптечна карта

Решение № 93

Приложение №1

Кандидатстване на Община Габрово по Програма „Микропроекти за климата“ на Национален доверителен екофонд (НДЕФ)

Решение № 94

Заседание на Общински съвет № 4 от 19.02.2024 г. Заседание на Общински съвет № 8 от 17.06.2022 г.