Проект – № BG05M9OP001-6.002-0076 „Патронажна грижа + в община Габрово“

Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“; BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2“ и приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“; BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“; Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“

Административен договор – № BG05M9OP001-6.002-0076-С01 от 12.04.2021 г.; Допълнително споразумение № 1 от 04.01.2022 г./№ 6.002-0076/3 (нов формуляр № BG05M9OP001-6.004-0005); Допълнително споразумение № 2 от 30.06.2022 г./№ 6.002-0076/7 (нов формуляр № BG05M9OP001-2.119-0001)

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Стойност 1 636 811.33 лв., от които:

 • 1 390 698.05 лв. – средства от Европейския социален фонд чрез механизма REACT-EU
 • 209 196.29 лв. – средства от Европейския социален фонд

Продължителност на проекта – 27 месеца (4 януари 2021 г. – 6 януари 2023 г.)

Обща цел

Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за хора с увреждания и лица в риск във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от пандемията КОВИД-19.

Специфични цели

 • Осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда;
 • Подкрепа за адаптиране на социалните услуги – делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на КОВИД-19.

Целеви групи

 • Лица с увреждания; възрастни хора в невъзможност за самообслужване; лица над 54 г.; лица, поставени под карантина във връзка с КОВИД-19; лица от рисковите групи за заразяване с КОВИД-19; други уязвими групи – минимум 224 души;
 • Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности – минимум 328 души;
 • Служители в структури на публичната администрация на национално и местно ниво, вкл. предоставящи социални и здравни услуги; служители на доставчици на социални услуги – 185 души.

Основни дейности

Направление 1 „Патронажна грижа“ (04.01.2021 г. – 06.01.2023 г.)

 • Предоставяне на почасови (до 2 часа дневно) мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;
 • Доставка на храна, хранителни продукти и стоки от първа необходимост, вкл. лекарства, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (закупени/заплатени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта);
 • Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на потребителите.

Направление 2 „Превенция на КОВИД-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ (04.04.2021 г. – 05.10.2022 г.)

 • Осигуряване на лични предпазни средства (маски, престилки, ръкавици, калцуни, предпазни очила, бонета, защитни костюми);
 • Дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
 • Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, за КОВИД-19;
 • Мерки за разделяне/изолиране на заразени потребители и преграждане на помещения;
 • Осигуряване на компютърна техника, таблети и телефони при нужда от дистанционно предоставяне на услугата (онлайн консултиране, скайп връзка и др.);
 • Допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд.

Резултати и положителни ефекти

 • Развиване на комплексни (здравни, социални и психологически) услуги в домашна среда за възрастни и хора с увреждания;
 • Удовлетворяване на потребностите на целевите групи чрез предоставяне на комбинирани грижи;
 • Продължаване на подкрепата чрез почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на лица, които са най-застрашени от коронавируса;
 • Ограничаване движението на най-уязвимите хора с цел превенция от заразяване с вирус КОВИД-19;
 • Осигуряване на подкрепа в домашна среда и съхраняване на комфорта и усещането за социално участие на лицата от целевите групи;
 • Развиване на професионалните умения и повишаване мотивацията на лицата, ангажирани с предоставянето на социални и здравни услуги.

Публикации

Удължава се с 6 месеца патронажната грижа в Габрово

Още 460 хил. лева за патронажна грижа в Габрово

Отпускат 930 хил. лева на Габрово за патронажна грижа

„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“