Проект№ BG05M9OP001-2.101-0108 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“; Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Административен договор – № BG05M9OP001-2.040-0022-С01 от 04.07.2019 г.; Допълнително споразумение № 1 от 30.04.2020 г. (№ 2.040-0022/6); Допълнително споразумение № 2 от 18.12.2020 г. (№ 2.040-0022/12); Допълнително споразумение № 3 от 05.07.2021 г. (№ 2.040-0022/15)

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Стойност – 55320.00 лв., от които:

 • 470 322.00 лв. – средства от Европейския социален фонд
 • 82 998.00 лв. – национално съфинансиране

Продължителност на проекта  16 март 2020 г. – 31 декември 2021 г.

Обща цел

Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания в община Габрово чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфична цел

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса КОВИД-19, се мобилизират допълнителни публични ресурси за превенция и подпомагане на достъпа до здравни и социално-здравни услуги на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност за самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от КОВИД-19.

Целеви групи

 • Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск. „Възрастен в риск“ е лице, което е:

– в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с КОВИД-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Основни дейности

 • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване на последиците от коронавируса

– организатор-дейности – 1 служител;

– оператор-център за обаждания – 2 служители;

– снабдител-доставчик – 1 служител;

– сътрудник-социални дейности – 39 служители;

– сътрудник-социална работа – 9 служители.

 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с пари, извън проекта), заплащане на битови сметки, съдействие при заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с пари, извън проекта

– участници над 18 години, включително с увреждания, получаващи грижа във връзка с пандемичната ситуация – 650 лица.

 • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата

– осигурени транспортни средства за обезпечаване на услугите;

– осигурен транспорт за доставките (храна, продукти, лекарства, документи);

– осигурени допълнителни транспортни средства (при необходимост).

 • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите

– лични предпазни средства – маски, калцуни, ръкавици, престилки, шапки, очила, шлемове и други – за еднократна и многократна употреба;

– дезинфекциращи препарати – за лицата, ангажирани с предоставяне на услугите, за транспортните средства и за оборудването в тях.

Резултати и положителни ефекти

 • Удовлетворяване потребностите на целевите групи чрез осигуряване на жизненоважни услуги и продукти;
 • Ограничаване движението на най-уязвимите хора с цел превенция от заразяване с вирус КОВИД-19;
 • Осигуряване на задоволителен териториален обхват на социалните услуги, насочени към подкрепа на лица от целевите групи;
 • Развиване на професионалните умения и повишаване мотивацията на лицата, ангажирани с предоставянето на социални и здравни услуги;
 • Осигуряване на подкрепа в домашна среда и съхраняване на комфорта и усещането за социално участие на лицата от целевите групи.

Публикации

Дейностите по пазаруване на храна и лекарства продължават и през 2021 г.

Община Габрово разширява патронажната грижа за още 650 души

„Приеми ме 2015“ „Патронажна грижа + в община Габрово“