Приемане бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020 – 2022 година

Решение 29

Приложение №1

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2018 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2019 г.

Решение 30

Приложение №1

Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018 година и приемане на Общински план за младежта за 2019 година

Решение 31

Приложение №1

Приложение №2

Общински план за интегриране на българските граждани от ромски произход и други български граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Габрово (2019 - 2020)

Решение 32

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на писмено съгласие по свиканото Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД

Решение 33

Приложение №1

Предоставяне за управление на В и К обектите системите и съоръженията – общинска собственост, на Асоциацията по В и К за обособена територия област Габрово

Решение 34

Приложение №1

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на „В и К” ООД - Габрово

Решение 35

Приложение №1

Отпускане на индивидуална финансова помощ, необходима за лечение на Мехмед Салим

Решение 36

Заявление за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци от „Инима“ООД

Решение 37

Утвърждаване на Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад, по чл. 71 от Наредба за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Решение 38

Приложение №1

Актуализация на Тарифа Приложение 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Решение 39

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена с заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция земеделие Габрово

Решение 40

Приложение №1

Съгласие за актуализиране и предоставяне на ползваните мери, пасища и ливади, стопанисвани и собственост на Община Габрово

Решение 41

Приложение №1

Учредяване възмездно право на ползване на Юлиан Колев, върху земеделска земя - частна общинска собственост, имот с идентификатор 14218.16.106, в землището на гр. Габрово, за устройване на постоянен пчелин

Решение 42

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:
- продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. „Мирни дни” № 6, вх. Б, ет. 3, ап. 8;
- предложение за продажба на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово:
= ул. „Д-р Тота Венкова” № 19, вх. А, ет. 2, ап. 4,
= ул. „Христо Ботев” № 14, ет. 2, ап. 7,
= бул. „Столетов” № 50, вх. В, ет. 5, ап. 13 и
= ул. „Мирни дни” № 10, вх. Г, ет. 7, ап. 13.

Решение 43

Продажба на имот – частна общинска собственост, (ПИ 14218.535.72, заедно със сгради, находящ се в кв. Кряковци, гр. Габрово)

Решение 44

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (магазин на ул. Софроний Врачански № 1, гр. Габрово)

Решение 45

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (магазин на ул. Радецка № 18, гр. Габрово)

Решение 46

Приложение №1

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.535.47, кв. Кряковци, гр. Габрово)

Решение 47

Приложение №1

Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП - ПР/ за Частично изменение на Застроителен и регулационен план /ЧИ на ЗРП/ за част от кв. 25 по плана на гр. Габрово, кв.Недевци

Решение 48

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 57675.46.3 по КК на с. Поповци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - за „складова дейност и съхранение на селскостопанска техника“

Решение 49

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.23.76 по КК на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

Решение 50

Заседание на Общински съвет № 8 от 31.05.2023 г. Заседание на Общински съвет № 3 от 28.03.2019 г.